Branice tu zaczyna się Polska

07-06-2016r. - Zawiadomienie Nr BG.6220.4.1.2016.AW

Branice,  dnia  07.06.2016r.

 

 

Nr BG.6220.4.1.2016.AW

 

 

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu  postępowania

 

 

Na podstawie   art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23/

 

zawiadamiam

że w dniu 07. 06. 2016r. zostało wszczęte na wniosek  Pana Marka Tłuczek ul. Grunwaldzka 26, 48-140 Branice, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

„Zmianie sposobu użytkowania boksu garażowego na instalację komory lakierniczej”

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 332 obręb Branice przy ul. Żymierskiego 78.

Informuję więc osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA polegających na prawie do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

W związku z tym wyjaśniam, że w ciągu 7 dni od daty  otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie Gminy pokój nr 1  zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Urząd czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530  a w  piątek w godzinach od 730 do 1400

 

Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.
W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23).

 

 

Z up. Wójta Gminy Branice
Aneta Kopeczek

 

 

 

Otrzymują:

  1. Marek Tłuczek
    ul. Grunwaldzka 26, 48-140 Branice
  2. a/a

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

  • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
  • informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki”    
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev