Branice tu zaczyna się Polska

22-06-2016r. - Obwieszczenie BG.6220.5.2.2016.AW

Branice,  dnia 22.06.2016r.

 

 

BG.6220.5.2.2016.AW

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 

Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)

 

Zawiadamiam

 

że w dniu 22.06. 2016 r. zostało wszczęte na wniosek  Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

"Stworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Wysokiej na działce nr 35/5, gmina Branice"

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce 35/5 w Wysokiej.

 

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje każdemu.

 

Ponadto zgodnie z art. 33 ust 1 pkt.7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) ustawy informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice, pokój nr 1 w terminie do 21 dni od dnia podania niniejszych informacji do publicznej wiadomości tj. od  23.06.2016 r. do 13.07.2016 r. Urząd czynny jest w poniedziałek od 730 do 1700 od wtorku do czwartku od 730 do 1530 a w  piątek w godzinach od 730 do 1400

 

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

Otrzymują

  1. Gmina Branice,  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  2. Strona postępowania
  3. Skarb Państwa  Agencja Nieruchomości Rolnych ul. 1 Maja 6,  45-068 0pole
  4. Top Farms Głubczyce Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 23, 48-100 Głubczyce
  5. a/a

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

  • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
  • tablica ogłoszeń w miejscowości Wysoka
  • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev