Branice tu zaczyna się Polska

22-06-2016r. - Obwieszczenie BG.6220.5.3.2016.AW

Branice,  dnia  22.06.2016r.

 

 

Obwieszczenie Nr BG.6220.5.3.2016.AW  o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

                                                                                                                

BG.6220.5.3.2016.AW

 

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony
  Środowiska w Opolu
  ul. Obrońców Stalingradu  66

  45-512 Opole 
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor
  Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B

  48-100 Głubczyce

 

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)  przesyłam wniosek Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, złożony w dniu 22.06.2016r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Stworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Wysokiej na działce nr 35/5, gmina Branice”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 35/5 obręb Wysoka  z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa instalacja jest zaliczona do instalacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 81  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 71), przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Do takich przedsięwzięć zalicza  się „punkty do zbierania lub przeładunku złomu”

Gmina Branice nie posiada na ten teren miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Załączniki:

 1. Wniosek z dnia  22.06.2016r.
 2. Kopia mapy w skali 1:1000
 3. Karta informacyjna + CD
 4. Wypis ze studium

 

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca

 

Do wiadomości:

 1. Gmina Branice,  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 2. Strona postępowania
 3. Skarb Państwa  Agencja Nieruchomości Rolnych ul. 1 Maja 6,  45-068 0pole
 4. Top Farms Głubczyce Sp. z o.o., ul. Bolesława Chrobrego 23, 48-100 Głubczyce
 5. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

 • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
 • tablica ogłoszeń w miejscowości Wysoka
 • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev