Branice tu zaczyna się Polska

22-07-2016r. - Obwieszczenie Nr BG. 6733.4.1.2016.KJ

Branice, dnia 22.07.2016r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA  GMINY  BRANICE

Nr BG. 6733.4.1.2016.KJ
z  dnia  22.07.2016r.

 

o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w drodze powiatowej nr 1282O, stanowiącej działkę nr 1242/2 (ul. Żymierskiego), w Branicach”

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, ze zm.) / oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2016r., poz.23)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej w drodze powiatowej nr 1282O, stanowiącej działkę nr 1242/2 (ul. Żymierskiego), w Branicach”

Wnioskodawcą  przedsięwzięcia jest: Pan Mirosław Bartocha prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „PROJEKT” z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 6/2, 48-304 Nysa występujący w imieniu Gminy Branice, na podstawie Pełnomocnictwa, z dnia 12 maja 2016r. udzielonego przez Wójta Gminy Branice

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut.   Urzędzie przy ul. Słowackiego 3,  (pokój 17) z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy w Branicach czynny jest w poniedziałek od 7.30 do 17.00 od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30 a w  piątek w godzinach od 7.30 do 14.00. 

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice,
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.bip.branice.pl

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Branice, reprezentowana przez Mirosława Bartocha, w imieniu Gminy Branice, na podstawie Pełnomocnictwa, z dnia 14 stycznia 2016r. udzielonego przez Wójta Gminy Branice
  2. Starostwo Powiatowe w Głubczycach

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev