Branice tu zaczyna się Polska

05-11-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.6-3.2012)

Branice, dnia 05.11.2012r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Nr OŚ.6220.6-3.2012

 

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony
Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45- 512 Opole 

2. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Głubczycach
ul. Grunwaldzka 1B
48-100 Głubczyce

 

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 07.11.2008r. Nr 199, poz. 1227) przesyłam wniosek Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek złożonego w dniu 05-11-2012r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej Wysoka – oczyszczalnia ścieków Branice, gmina Branice” z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w razie stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa instalacja jest zaliczona do instalacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

 

Gmina Branice nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na teren miejscowości Boboluszki i Wysoka a posiada częściowo plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Branice.

 

 

 

Załączniki:

  1. Wniosek z dnia 05.11.2012r.
  2. Mapa
  3. Karta informacyjna +CD
  4. Wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

 

Otrzymują:

  1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach
    ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  2. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice, Boboluszki, Wysoka
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev