Branice tu zaczyna się Polska

16-09-2016r. - Obwieszczenie Nr BG.6220.5.3.2016.AW

Branice, dnia 16.09.2016r.

 

Obwieszczenie Nr BG.6220.5.3.2016.AW  o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Nr BG.6220.5.3.2016.AW

 

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony
  ul. Obrońców Stalingradu  66
  45-  512 Opole 
  Środowiska w Opolu
 1. Państwowy Powiatowy Inspektor
  Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B
  48-100 Głubczyce

 

 Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)  przesyłam wniosek Pana Pawła Kopeczek  Uciechowice 44A, 48-140 Branice, złożony w dniu 23.08.2016r. a uzupełniony w dniu 07.09.2016r.  dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Instalacji komory lakierniczo-suszarniczej w lekkiej obudowie osłonowej ”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce nr 46 obręb Uciechowice z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Przedmiotowa instalacja jest zaliczona do instalacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 14  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 71), przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Do takich przedsięwzięć zalicza  się instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników.

 

Gmina Branice nie posiada na ten teren miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Załączniki:

 1. Wniosek z dnia  23.08.2016r. i 07.09.2016r.  
 2. Kopia mapy w skali 1:1000
 3. Karta informacyjna + CD

 

Skarbnik Gminy Branice
Stanisław Rzeszuciński

 

 

 

Otrzymują:

 1. Paweł Kopeczek, Uciechowice 44A, 48-140 Branice
 2. Strony postępowania wg. wykazu w aktach sprawy
 3. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

 • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
 • tablica ogłoszeń w miejscowości Uciechowice
 • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev