Branice tu zaczyna się Polska

16-09-2016r. - Obwieszczenie Nr BG.6220.4.7.2016.AW

Branice, dnia 16.09.2016r.

 

 

Nr BG.6220.4.7.2016.AW

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz art. 49 Kodeksu postępowania  administracyjnego

zawiadamiam

że w dniu 16.09.2019 roku zostało wydane postanowienie Nr BG.6220.4.6.2016.AW* o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania boksu garażowego na instalację komory lakierniczej”.

Inwestycja realizowana będzie na terenie działki  nr 332 obręb Branice przy ul. Żymierskiego 78.

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

Objaśnienia:

* Postanowienie w formie załącznika nr 1 do obwieszczenia

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

 • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
 • tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
 • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

 

 

 

Branice, dnia 16.09.2016r.

Załącznik nr 1

Nr OŚ.6220.4.6.2016.AW

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 23  z późn. zm./, w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marka Tłuczek zam. ul. Grunwaldzka 26, 48-140 Branice

stwierdza

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania boksu garażowego na instalację komory lakierniczej”.

UZASADNIENIE

Pan Marek Tłuczek zam. ul. Grunwaldzka 26, 48-140 Branice w dniu 02.06.2016r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla w/w przedsięwzięcia. Dnia 25.07.2016r. uzupełnił wniosek. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z obszarem oddziaływania, wypisy z ewidencji gruntów obejmując przewidziany teren inwestycji oraz obszar oddziaływania.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…“ zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane  o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień i obwieszczeń:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice

- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

 

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 (instalacje do powierzchniowej obróbki substancji, przedmiotów lub produktów z zastosowaniem rozpuszczalników organicznych, z wyłączeniem zmian tych instalacji polegających na wprowadzeniu do ciągu technologicznego kontenerowych urządzeń odzysku rozpuszczalników) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi  Sanitarnemu w Głubczycach celem wydania przez te organy opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – do określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOŚ.4241.278.2016.AW z dnia 12-08-2016r. (data wpływu 16-08-2016r.), wydał opinię, że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię sanitarną Nr NZ.4315.15.2016.MB z dnia 17-08-2016r. (data wpływu 23-08-2016r.), w której wniósł o nałożenie na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W uzasadnieniu wskazał jedynie, że : „uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 w/w ustawy, w celu dokonania prawidłowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.” 

 

Wójt Gminy Branice podziela argumentację i stanowisko wyrażone w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, które zamieszcza poniżej, gdyż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach wyraził opinię o nałożeniu na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko nie wskazując żadnych podstaw do nałożenia takiego obowiązku, w tym w szczególności przemawiających za tym zagrożeń.

 

Dodać należy, że opinie, które poprzedzają wydanie postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub jego braku, zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 stycznia 2011r., wydanego w sprawie o sygn. akt II Sa/Lu 698/10 (LEX nr 953316): „Opinia, o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, nie jest wiążącą dla organu rozstrzygającego o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.”

 

Ponadto zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 27 lutego 2013 r., wydanego w sprawie o sygn. akt  II SA/Gl 1167/12 „O ile organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii, to tymi opiniami nie jest związany, lecz do niego należy ostateczna ocena, w oparciu o te opinie oraz wskazane w art. 63 ust. 1 ustawy z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko kryteria selekcji, czy należy dla danego przedsięwzięcia przeprowadzić ocenę jego oddziaływania na środowisko, czy też nie ma takiej konieczności. W sytuacji wyrażenia sprzecznych opinii przez oba organy współdziałające, organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej może przychylić się do stanowiska jednego z tych organów.”

 

Wydając niniejsze postanowienie tut. organ uwzględnił stan współczesnej wiedzy i metody badań oraz istniejące możliwości techniczne, dostępność danych, i zasięg oddziaływania oraz charakter inwestycji i miejsce realizacji.

Inwestycja realizowana będzie na terenie działki  nr 332 obręb Branice przy ul. Żymierskiego 78.

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Odległość obiektu komory lakierniczo-suszarniczej od najbliższego budynku mieszkalnego przekracza 30 m, w linii prostej. Po stronie północnej i południowej znajdują się wjazdy z ulic Żymierskiego i 1-go Maja na teren działki nr 332.

Celem projektowanego przedsięwzięcia jest zmiana sposobu użytkowania boksu garażowego, na instalację komory lakierniczej. Technologia obejmować będzie czynności przygotowawcze i lakiernicze karoserii samochodowej. Roczna wielkość emisji LZO powstałej w komorze lakierniczej w procesie malowania i lakierowania wyniesie 99,80 kg.

 Komora lakiernicza jako integralne urządzenie będzie umieszczone wewnątrz budynku garażu, istniejącego obiektu prowadzonej działalności „Automyjnia”. Na terenie obiektu nie będzie się prowadzić mieszania lakierów i używania dodatkowych rozpuszczalników. Nie będzie się również magazynować farb i lakierów. Materiały do lakierowania każdorazowo dostarczane będą do komory od producentów, albo od certyfikowanych zakładów przygotowujących i mieszających te materiały.

Z informacji zawartych w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia wynika, że na terenie inwestycji nie będą prowadzone prace budowlane (powierzchnia zabudowy nie ulegnie zmianie), w związku z tym nie wystąpi etap realizacji inwestycji.

 Podczas eksploatacji komora lakiernicza emitować będzie hałas na poziomie maksymalnym do 65 dB. Urządzenie umieszczone będzie wewnątrz obiektu budowlanego, co  poprawi efekt tłumienia mocy akustycznej poprzez przejście przez przegrody budynku. W związku z powyższym uznano, że planowane przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego, na terenie ww. zabudowy mieszkaniowej.

Eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego pochodzącą głównie z procesu malowania i lakierowania powierzchni karoserii samochodowych. Ze względu na to, że komora lakiernicza posiadać będzie:

 •  system termo-wentylacyjny z filtrami oczyszczania powietrza wentylacyjnego nawiewnego i wywiewanego z przestrzeni roboczej podczas pracy,
 •  filtr z węgla aktywnego ograniczający emisje lotnych związków organicznych (LZO)

stwierdzono, że jego realizacja nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na stan powietrza atmosferycznego w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji.

Dodatkowo stosować się będzie recyrkulację powietrza roboczego w procesie suszenia, z wyłączeniem agregatu wyciągowego, przy założonym stopniu recyrkulacji 90/10 – co oznacza 90% powietrza recyrkulowanego i 10% powietrza atmosferycznego.

Przedmiotowa inwestycja będzie się wiązała z występowaniem odpadów poprodukcyjnych, tj: wkłady filtracyjne z instalacji ograniczania skażeń atmosfery, zużyte rozpuszczalniki, zmywacze wodne, resztki farb z czyszczenia sprzętu,  ścieki i zużyte rozpuszczalniki z operacji przygotowania powierzchni do malowania, emisje lotnych związków organicznych z operacji nakładania powłok, utwardzania i suszenia, opakowania po materiałach malarskich i pomocniczych.

Planowane przedsięwzięcie będzie wytwarzało: odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie oraz odpady inne niż niebezpieczne, nie będące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 Mg rocznie. Powstające odpady przekazywane będą podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.                                            

Powstające wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji będą odprowadzane jak dotychczas, czyli na powierzchnie biologicznie czynne, w obrębie działki.

Mając na uwadze powyższe ocenia się, że realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych i tym samym nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze Dorzecza Odry.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Nie wystąpi także wycinka drzew i krzewów.   

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 1. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 2. obszary wybrzeży,
 3. obszary górskie,
 4. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 5. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 6. obszary przylegające do jezior,
 7. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.           

Równocześnie w oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” tutejszy organ stwierdził, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze na którym występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi

Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko Organ uznał, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

                       

Analizując powyższe postanowiono jak w sentencji.

 

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

Wójt Gminy Branice

Sebastian Baca

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Marek Tłuczek
  ul. Grunwaldzka 26
 2. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 
  ul. Obrońców Stalingradu 66,  45-  512 Opole 
 2.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B,  48-100  Głubczyce

 

Obwieszczenie umieszczono:

 • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
 • tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
 • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev