Branice tu zaczyna się Polska

08-08-2012r. - Obwieszczenie (OŚ.6220.4.2.2012)

Branice, dnia 08.08.2012r.

OŚ.6220.4.2.2012

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

Zawiadamiam

że w dniu 08. 08. 2012 r. zostało wszczęte na wniosek PPUH LEMET Pana Leona Pleśniak ul. Żymierskiego 94a, 48-140 Branice, postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Utworzeniu nowoczesnej linii technologicznej do emaliowania zbiorników do magazynowania i ogrzewania wody w miejscowości Branice na działce nr 574/3”

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje każdemu.

Ponadto zgodnie z art. 33 ust 1 pkt.7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) ustawy informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice, (biuro na parterze) w terminie do 21 dni od dnia podania niniejszych informacji do publicznej wiadomości tj. od 09.08.2012 r. do 30.08.2010 r. Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300

 

 

Otrzymują:

  1. PPUH „LEMET” Leon Pleśniak, ul. Żymierskiego 94a, 48-140 Branice
  2. Strony postępowania
  3. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev