Branice tu zaczyna się Polska

20-10-2016r. - OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

 

PDFObwieszczenie_Wojewody_Opolskiego_IN_V_7820_1_17_2016.EA.pdf (888,29KB)

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23, poz. 868), art 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353)

zawiadamiam

że na wniosek z 12.07.2016 r. (znak sprawy IN.V.7820.1.17.2016.EA) Grzegorza Szymańskiego Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, działającego na podstawie pełnomocnictwa Zarządu Województwa Opolskiego Nr 27/2016 z 25.04.2016 r. w dniu 10.10.2016 r. została wydana decyzja znak IN.V.7820.1.17.2016.EA, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice na odcinku od km 16+143,80 ÷ 13+270 (L=2873,8 m).

Zgodnie z wnioskiem ww. inwestycja będzie realizowana na następujących nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki :

- w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy:

L.p.

Numer działki

Nr działki
po podziale

przeznaczonej
pod inwestycję

Nr dziatki
po podziale
poza inwestycją

AR_nr

Obręb

Gmina

1

790

790/1

790/2

1

0003 Branice

Branice

2

1188/1

 

 

1

0003 Branice

Branice

3

1216/6

1216/7

1216/8

2

0003 Branice

Branice

4

1222/1

 

 

2

0003 Branice

Branice

5

1222/2

 

 

5

0003 Branice

Branice

6

1222/3

 

 

6

0003 Branice

Branice

7

1263

 

 

1

0003 Branice

Branice

8

1300

 

 

1

0003 Branice

Branice

- poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren niezbędny dla obiektów budowlanych:

L.p.

Numer działki

AR nr

Obręb

Gmina

1

203/1

1

0003 Branice

Branice

2

251/2

7

0003 Branice

Branice

3

252

7

0003 Branice

Branice

4

255

6

0003 Branice

Branice

5

264

6

0003 Branice

Bramce

6

274

6

0003 Branice

Branice

7

275/3

6

0003 Branice

Branice

8

275/6

6

0003 Branice

Branice

9

277/2

6

0003 Branice

Branice

10

278/5

6

0003 Branice

Branice

11

279/1

6

0003 Branice

Branice

12

296/2

5

0003 Branice

Branice

13

297/2

5

0003 Branice

Branice

14

341/2

5

0003 Branice

Branice

15

356

5

0003 Branice

Branice

16

357/1

5

0003 Branice

Branice

17

357/3

5

0003 Branice

Branice

18

595/2

1

0003 Branice

Branice

19

789

1

0003 Branice

Branice

20

790

1

0003 Branice

Branice

21

791

1

OOD3 Branice

Branice

22

793/3

1

0003 Branice

Branice

23

SOS

1

0003 Bramce

Branice

24

807/1

1

0003 Branice

Branice

25

807/2

1

0003 Branice

Branice

26

811

1

0003 Branice

Bramce

27

819

1

0003 Bramce

Branice

28

820

1

0003 Brance

Branice

29

821

1

0003 Branice

Branice

30

822

1

0003 Branice

Branice

31

823

1

0003 Branice

Branice

32

824

1

0003 Branice

Branice

33

825

1

0003 Branice

Branice

34

826

1

0003 Branice

Branice

35

827

1

0003 Branice

Branice

36

628

1

0003 Branice

Branice

37

833/10

1

0003 Branice

Branice

38

836

2

0003 Branice

Branice

33

837

7

0003 Branice

Branice

4G

1182

4

0003 Branice

Branice

41

1216

6

0003 Branice

Branice

42

1216/1

6

0003 Branice

Branice

43

1216/2

6

0003 Branice

Branice

44

1217

7

0003 Branice

Branice

45

1220

6

0003 Branice

Branice

46

1223

5

0003 Branice

Branice

47

1223/1

5

0003 Branice

Branice

46

1224/1

6

0003 Branice

Branice

49

1226

6

0003 Branice

Branice

50

1227/1

5

0003 Branice

Branice

51

1228/1

5

0003 Branice

Branice

52

1 229/2

6

0003 Branice

Bramce

53

1 242/2

1

0003 Branice

Branice

54

1 252/2

1

0003 Branice

Branice

55

1289

1

0003 Branice

Branice

56

1298

1

0003 Branice

Branice

57

1301

1

0003 Branice

Branice

58

1306

1

0003 Branice

Branice

59

1329

7

0003 Branice

Branice

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy zainteresowane strony mogą zapoznać się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu - Wydział Infrastruktury i Nieruchomości (pok. 415, IV piętro budynku OUW w Opolu, ul. Piastowska 14) w godzinach pracy Urzędu.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev