Branice tu zaczyna się Polska

06-08-2013r. - Obwieszczenie (Nr ROL.7125.30.2013)

Branice, dnia 06.08.2013r.

Nr ROL.7125.30.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

     Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice rzeznaczonych do sprzedaży:

 1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i położenie według:
  - działka nr 149/8 o pow. 0.1220 ha opisana w KW 28673 położona w Branicach, przy ul. Szkolnej 2a/1.
 2. Opis nieruchomości:
  - lokal mieszkalny Nr 1 położony w budynku kilkurodzinnym Nr 2 a, na parterze o pow. użytkowej: 55,39 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 149/8. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 12,10 m2.
 3. Udział w działce: 205/1000
 4. Cena ułamkowej części działki: 2.085,86 zł
 5. Wartość lokalu: 53.526,14 zł
 6. Koszty przystosowania: 552,00 zł                        
 7. Cena nieruchomości łącznie: 56.164,00 zł
 8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie bezprzetargowej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwała Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działka Nr 149/8 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.

Z dniem 17 września 2013r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 27.08.2013 r. oraz na łamach gazet lokalnej Rzecz Powiatowa.

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev