Branice tu zaczyna się Polska

20-02-2013r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6730a.1 -1.2013)

Branice, dnia 20.02.2013r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E   WÓJTA GMINY BRANICE
Nr OŚ.6730a.1 -1.2013   z dnia 20. 02. 2013 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej Wysoka – oczyszczalnia ścieków Branice, gmina Branice”, na działkach:

obręb Wysoka nr: 1/2; 1/5; 4; 6; 271/1; 271/2; 272/2; 272/1,

obręb Boboluszki: 394; 393; 395; 369; 366; 357/1; 353; 335; 331; 322; 318/2; 29; 164; 222/1; 230; 138/1; 243; 231; 357/2

obręb Branice: 1328; 1038; 1327/2; 1319; 878/3; 876/3; 880/3; 1330/2; 1317; 880/2; 881; 878/4.

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, częściowo objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dotyczy działek numer: 878/4; 876/3; 1319, obręb Branice) uchwalonym przez Radę Gminy Branice Uchwałą Nr XXVIII/1125/96 z dnia 13 października 1996r. W obszarze ww. planu dopuszcza się lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: 

„Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej Wysoka – oczyszczalnia ścieków Branice, gmina Branice”, na działkach:

obręb Wysoka nr: 1/2; 1/5; 4; 6; 271/1; 271/2; 272/2; 272/1,

obręb Boboluszki: 394; 393; 395; 369; 366; 357/1; 353; 335; 331; 322; 318/2; 29; 164; 222/1; 230; 138/1; 243; 231; 357/2

obręb Branice: 1328; 1038; 1327/2; 1319; 878/3; 876/3; 880/3; 1330/2; 1317; 880/2; 881; 878/4.

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, częściowo objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dotyczy działek numer: 878/4; 876/3; 1319, obręb Branice) uchwalonym przez Radę Gminy Branice Uchwałą Nr XXVIII/1125/96 z dnia 13 października 1996r. W obszarze ww. planu dopuszcza się lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej. 

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest:

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut.   Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, biuro na parterze z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice
- tablicy ogłoszeń w miejscowości Boboluszki
- tablicy ogłoszeń w miejscowości Wysoka
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

 

Otrzymują:

  1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach
    ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  2. Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  3. Strony postępowania wg wykazu w aktach sprawy
  4. a/a
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev