Branice tu zaczyna się Polska

Projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.”

Projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne.”

 

O projekcie.

Projekt partnerski „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna,.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Termin realizacji: od 01.12.2016r. do 31.01.2020r.,

Całkowite koszty projektu: 4 936 847,09 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 4 196 320,02 zł.

Partnerzy projektu - 10 gmin z województwa opolskiego :

 1. Gmina Kędzierzyn Koźle- całkowite koszty zadań w projekcie : 1 343 960,02 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 1 142 366,02 zł
 2. Gmina Głubczyce- całkowite koszty zadań w projekcie: 128 820,30 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 88 820,30 zł
 3. Gmina Branice- całkowite koszty zadań w projekcie: 138 408,90 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 117 647,57 zł
 4. Gmina Pokój- całkowite koszty zadań w projekcie: 114 922,50  zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 97 684,12zł
 5. Gmina Nysa- całkowite koszty zadań w projekcie: 869 503,95 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 739 078,36 zł
 6. Gmina Lubsza- całkowite koszty zadań w projekcie: 155 937,60 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 132 546,96zł
 7. Gmina Zawadzkie- całkowite koszty zadań w projekcie: 331 590,00 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 222 790,00zł
 8. Gmina Paczków - całkowite koszty zadań w projekcie: 404 488,35 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 343 815,10zł
 9. Gmina Kluczbork- całkowite koszty zadań w projekcie: 404 926,20 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 344 187,27zł
 10. Gmina Popielów- całkowite koszty zadań w projekcie: 107 774,73 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 91 608,52zł

 

Budżet Lidera projektu: 907 618,54 zł, w tym dofinansowanie z EFS: 851 214,20 zł.

 

Cel główny projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne  z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług społecznych świadczonych
w regionie.

Grupa docelowa:

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego. Wsparciem objęte zostaną: osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne (i rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie,
o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, osoby niepełnosprawnej powyżej 3 roku życia, otoczenie ww. osób i rodzin, personel służb świadczących usługi społeczne, osoby fizyczne w zakresie szkolenia na opiekunów środowiskowych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.  

 

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:

 1. Zwiększenie rozwoju usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujące m.in. następujące formy wsparcia:
 1. usługi opiekuńcze,
 2. usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 3. nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze,
 4. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.
 1. Poprawienie dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania wspierane).
 2. Zwiększenie rozwoju działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym:
 1. działania wspierające ich aktywność społeczną,
 2. działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność,
 1. Zwiększenie rozwoju działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności:
 1. poradnictwo, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia,
 2. tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
 3. sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

 

MIERZALNE WSKAŹNIKI PROJEKTU

 

WSKAŹNIKI KLUCZOWE

 1. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

 

K

M

Ogółem

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi

w interesie ogólnym w programie

 

 

osoby

 

116

 

76

 

192

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

 

szt.

0

0

2

Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób
z niepełnosprawnościami

 

szt.

0

0

1

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie

osoby

17

3

20

 

 1. REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

 

K

M

Ogółem

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących

pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu zdobywających kwalifikacje,

pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po

opuszczeniu programu

 

osoby

 

4

 

1

 

5

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu

szt.

24

5

35

 

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROGRAMU

A. PRODUKTY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

 

K

M

Ogółem

Liczba personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej objętego wsparciem w programie

 

osoby

 

36

 

0

 

36

Liczba osób objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie

 

osoby

116

76

192

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie w ramach usług społecznych

 

osoby

8

9

17

Liczba osób niesamodzielnych, korzystających z mieszkań wspomaganych w ramach projektu

 

osoby

2

2

4

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie w zakresie usług zdrowotnych

 

osoby

17

3

20

Liczba osób objętych usługami zdrowotnymi w programie

 

osoby

17

3

20

 

B.REZULTATY REALIZACJI PROJEKTU

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa

 

K

M

Ogółem

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług społecznych w mieszkaniach

wspomaganych istniejących po zakończeniu projektu

 

szt.

 

0

 

0

 

4

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które deklarują

wzrost jakości życia dzięki interwencji EFS

osoby

18

1

19

 

Szczegóły dotyczące zakresu zadań Lidera oraz Partnerów oraz informacje dotyczące Realizatorów zadań w Gminach określa umowa partnerska z dnia 22 listopada 2016r.

PDFUmowa partnerska nie-sami-dzielni.pdf (8,02MB)

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev