Branice tu zaczyna się Polska

2016-12-20 - BG.6220.7.3.2016.AW - Obwieszczenie

Branice, dnia 20.12.2016r.

 

Obwieszczenie Nr BG.6220.7.3.2016.AW  o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 

 

Nr BG.6220.7.3.2016.AW


Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Głubczycach
ul. Grunwaldzka 1B
48-100 Głubczyce

 

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353)  przesyłam wniosek Pana Patryka Kawa zam. ul. Leśna 17A, Lubieszów 47-244 Dziergowice działający w imieniu Gminy Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice złożony w dniu 06.12.2016r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wysoka-Jakubowice”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach nr 68, 71, 128, 62 obręb Jakubowice i na działkach nr 279, 285/1  obręb  Wysoka z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa instalacja jest zaliczona do instalacji, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 2  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 poz. 71).

Gmina Branice nie posiada na ten teren miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 

 


Załączniki:

 1. Wniosek z dnia  06.12.2016r.
 2. Kopia mapy w skali 1:1000
 3. Karta informacyjna

 

 

 


Otrzymują:

 1. Patryk Kawa
  ul. Leśna 17A, Lubieszów, 47-244 Dziergowice
 2. Gmina Branice
  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 3. a/a


Obwieszczenie umieszczono:

 • tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
 • tablica ogłoszeń w miejscowości Jakubowice
 • tablica ogłoszeń w miejscowości Wysoka
 • strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.bip.branice.pl
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev