Branice tu zaczyna się Polska

07-01-2014r. - Postanowienie WOOŚ.4241.391.2013.MJ

Opole, dnia 7 stycznia 2014 r.

     Regionalny Dyrektor

Ochrony Środowiska w Opolu

   WOOŚ.4241.391.2013.MJ

               Postanowienie

 

 

            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 64 ust. 1 pkt 1, a także ust. 3 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), a także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.),po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami, w tym kartą informacyjną przedsięwzięcia, złożonego przezGminę Branice

 

wyrażam opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. cyt.: „stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Posucicach na działce nr 316/4, gmina Branice”.

UZASADNIENIE

Burmistrz Branic, wnioskiem nr OŚ.6220.3-3.2013 z dnia 17.12.2013 r. (data wpływu do RDOŚ w Opolu 23.12.2013 r.)wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. cyt.:„stworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Posucicach na działce nr 316/4, gmina Branice”, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), dalej zwanej ustawą OOŚ do wniosku dołączono:

 • wniosek Gminy Branice z dnia 17.12.2013 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • kartę informacyjną przedsięwzięcia,
  • informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu planowanej inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie, polegające na uruchomieniu punktu zbiórki odpadów komunalnych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym metali (odpad o kodzie 20 01 40 – metale oraz 15 01 11* - opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)),zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 81 (punkty do zbierania lub przeładunku złomu) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.), w związku z art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu może być stwierdzony.

Planowany do realizacji punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany będzie na działce o numerze ewidencyjnym: 316/4 obręb Posucice, o powierzchni ok. 0,46 ha. Właścicielem tego terenu jest Gmina Branice.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

 • utwardzenie kostką betonową i betonem placu manewrowego (około 750 m2) oraz placu na którym ustawione zostaną kontenery na odpady (około 139 m2),
 • wykonanie wiaty z blachy trapezowej, o powierzchni około 108 m2,
 • posadowienie gotowego kontenera socjalnego, o powierzchni około 20 m2,
 • wykonanie oświetlenia i ogrodzenia z siatki, o wysokości 1,6 m,
 • wydzielenie miejsc parkingowych,
 • rozmieszczenie pojemników i kontenerów do selektywnego zbierania
  i magazynowania odpadów,
 • wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 419.

Zgodnie z informacją przekazaną w piśmie Burmistrza Branic z dnia 17.12.2013r., teren inwestycyjny nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Teren ten aktualnie jest niezagospodarowany. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu lokalizacji przedsięwzięcia stanowią od strony:

 • północnej i wschodniej – użytki rolne należące do Spółki Top Farms Głubczyce,
 • południowej – droga wojewódzka nr 419,
 • zachodniej – tereny stanowiące nieużytki.

Planowane przedsięwzięciepolega na uruchomieniu gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), w którym zbierane będą takie odpady jak:

 • 15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne),
 • 15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
 • 16 01 03 zużyte opony,
 • 16 02 16 elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15,
 • 16 80 01 magnetyczne i optyczne nośniki informacji,
 • 17 01 07 zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
 • 20 01 01 papier i tektura,
 • 20 01 02 szkło,
 • 20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji,
 • 20 01 10 odzież,
 • 20 01 11 tekstylia,
 • 20 01 13* rozpuszczalniki,
 • 20 01 14* kwasy,
 • 20 01 15* alkalia,
 • 20 01 17* odczynniki fotograficzne,
 • 20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,
 • 20 01 23* urządzenia zawierające freony,
 • 20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
 • 20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27,
 • 20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31,
 • 20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie,
 • 20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33,
 • 20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki,
 • 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35*,
 • 20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37,
 • 20 01 39 tworzywa sztuczne,
 • 20 01 40 metale,
 • 20 02 01 odpady ulegające biodegradacji,
 • 20 02 02 gleba i ziemia, w tym kamienie,
 • 20 03 07 odpady wielkogabarytowe.

Zgodnie z informacją zamieszczoną w Kip każdy mieszkaniec gminy własnym transportem będzie mógł przywieźć do przedmiotowego punktu odpady. PSZOK czynny będzie raz na dwa tygodnie, przez 4 godziny. Obiekt obsługiwany będzie przez jednego pracownika.

    

Przewidywane ilości wody i energii elektrycznej, wykorzystywanych na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, wynoszą:

 • woda – około 2,34 m3/rok,
 • energia elektryczna 0,42 MWh/rok.

     

      Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy OOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Opolu, uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 tej ustawy, w niniejszym postanowieniu wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił co następuje:

       Podczas realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany prowadzonymi pracami budowlano - montażowymi, ustawianiem kontenerów i pojemników. Można stwierdzić, że emisja zanieczyszczeń, występująca w trakcie realizacji przedsięwzięcia, ze względu na ograniczony czas jej występowania oraz warunki realizacji, nie będzie miała istotnego wpływu na stan powietrza atmosferycznego.

Eksploatacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powodować będzie chwilową, niezorganizowaną emisję zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach samochodowych oraz emisję pyłu przy rozładunku i załadunku odpadów.

Na podstawie informacji zamieszczonej w Kip uznać można, że emisja zanieczyszczeń do powietrza z przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na jakość powietrza atmosferycznego w jego otoczeniu.

       Najbliższe tereny prawnie chronione przed hałasem, tj. tereny zabudowy zagrodowej, zlokalizowane są w odległości ok. 50 m w kierunku południowo-zachodnim. W trakcie realizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu spowodowane prowadzonymi pracami budowlano - montażowymi, ustawianiem kontenerów i pojemników. Hałas powstający na etapie budowy jest krótkotrwały o charakterze lokalnym i ustąpi po zakończeniu robót. Źródłami emisji hałasu podczas eksploatacji PSZOK będą procesy rozładunku i załadunku odpadów oraz transport odpadów. Z uwagi na sposób i czas funkcjonowania punktu zbiórki odpadów tj. jedynie przez 4 godziny, co dwa tygodnie, jego eksploatacja nie będzie ponadnormatywnie oddziaływać na środowisko w zakresie hałasu.

          W trakcie realizacji przedsięwzięcia powstać mogą głównie odpady budowlane z grupy 15 i 17 katalogu odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)). Obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas ww. robót spoczywać będzie na ich wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego magazynowania odpadów z uwzględnieniem zasad postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami nadającymi się do powtórnego wykorzystania w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie o odpadach.

Eksploatacja punktu zbiórki odpadów przewiduje selektywne magazynowanie odpadów komunalnych niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, w tym metali. Zgodnie z informacją zamieszczoną w Kip zgromadzone odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia magazynowane będą w kontenerach lub pojemnikach, a następnie odbierane i zagospodarowane przez specjalistyczne firmy, posiadające stosowne zezwolenia.Odpady niebezpieczne magazynowane będą w specjalnych pojemnikach, ustawionych na utwardzonej zadaszonej powierzchni.

    Wody opadowe i roztopowe z utwardzonej powierzchni, na której ustawione zostaną pojemniki i kontenery na odpady oraz trakcji komunikacyjnych, odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu. Ścieki bytowe gromadzone będą w projektowanym zbiorniku wybieralnym, a następnie wywożone wozami asenizacyjnymi do najbliższej oczyszczalni ścieków.

W ocenie organu realizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami dorzecza Odry, o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy OOŚ.

        

Teren pod planowaną inwestycję jest niezagospodarowany i obecnie nieużytkowany. Porasta go roślinność trawiasta i krzewiasta, a także miejscami drzewa, które przeznaczono do wycinki. W wyniku realizacji punktu zbiórki odpadów zajęte zostanie łącznie 22 % powierzchni działki, pozostałe 78 % tego terenu stanowić będzie powierzchnia biologicznie czynna. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), a zatem nie będzie na nie negatywnie oddziaływać.

W bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 1. obszary wodno - błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 2. obszary wybrzeży,
 3. obszary górskie lub leśne,
 4. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 5. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
 6. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 7. obszary przylegające do jezior,
 8. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (odległość do granicy polsko-czeskiejwynosiokoło 3 km) oraz jego charakter inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania na środowisko Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu uznał, iż nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

Do wiadomości:

 1. Wójt Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 2. a.a.

 

Sprawę prowadzi: Marzena Janik

Tel. 77 452 62 37

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev