Branice tu zaczyna się Polska

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice

 

1. NAZWA PROJEKTU:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.05.04.00-16-0008/16-00 z dnia 22.12.2016r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.4 – Gospodarka wodno-ściekowa.


2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU
01.08.2016 – 31.01.2019

3. WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowita wartość projektu: 22 302 681,87 zł.
Wartość wydatków kwalifikowanych: 17 479 750,06 zł.
Dofinansowanie ze środków EFRR: 12 824 892,62 zł.

 

4. OPIS PROJEKTU:

Realizacja zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice.” polega na rozdziale istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i nowoprojektowaną kanalizację sanitarną wraz z przyłączami. Obecne kolektory ogólnospławne będą spełniały rolę kanalizacji deszczowej. W celu odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej bezpośrednio do odbiornika -rowu /pomijając istniejący odcinek przebiegający przez oczyszczalnie ścieków/, zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej (przedłużenie istniejącego kolektora ogólnospławnego – docelowo kolektor kanalizacji deszczowej) bezpośrednio do rowu poprzez istniejący przepust. W ramach w/w inwestycji projektuje się: -budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami do granicy posesji lub do pierwszej studzienki na terenie posesji, -budowę przepompowni ścieków i kanalizacji sanitarnej tłocznej, -budowę kabla energetycznego zasilającego przepompownie, -budowę i przebudowę zjazdów do pompowni kanalizacji sanitarnej wraz z wyniesieniem, utwardzeniem i wygrodzeniem terenu pompowni, - budowę kanalizacji deszczowej. Produktem, który powstanie w ramach realizacji projektu jest 20,04 km nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. Rezultatem projektu będzie liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków w wyniku realizacji projektu wynosząca: 2565 osób.

Celem projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców wsi Branice korzystających z systemu oczyszczania ścieków, co jest zgodne z celem szczegółowym dla działania 5.4 Gospodarka wodnościekowa: zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych.

 


Informacja o uzyskaniu dofinansowania, Informator Branicki, nr 02.2017

Informator Branicki - PDFluty 2017 (8,18MB)

IB-2017-02-Budowa-kanalizacji.jpeg

 

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev