Branice tu zaczyna się Polska

05-09-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.3-4.2012)

Branice, dnia 05.09.2012r. 

Nr OŚ.6220.3-4.2012

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 

 1. Regionalna Dyrekcja 
  Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Obrońców Stalingradu 66
  45- 512 Opole 

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor
  Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B
  48-100 Głubczyce

  

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 07.11.2008r. Nr 199, poz. 1227) przesyłam wniosek SOL DEVELOPMENT D.R.SOŁOWIÓW SP. Z O.O. ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice reprezentowany przez Prezesa Panią Dagmarę Sołowiów i członka zarządu Pana Ryszarda Sołowiów złożonego w dniu 30-08-2012r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacja i wyposażenie w odpowiednie urządzenia budynku gospodarczego nr 286g dla hodowli do 40.000 kur niosek, bezściółkowo, klatkowo na działce 35/33 w miejscowości Wysoka, gmina Branice” z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa instalacja jest zaliczona do instalacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 103 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

 

Gmina Branice nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren.

 

 

Załączniki:

 1. Wniosek z dnia 30.08.2012r.
 2. Mapa w skali 1:1000
 3. Karta informacyjna +CD

 

Do wiadomości:

 1. SOL DEVELOPMENT D.R. SOŁOWIÓW SP Z O.O.
  ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice
 2. Gospodarstwo Rolne Michałkowice Matejka sp. j.
  ul. Ks. Rudzkiego 7, 45-631 Opole
 3. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Wysoka
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev