Branice tu zaczyna się Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach zaprasza osoby i rodziny chętne do świadczenia dla nich usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach zaprasza osoby i rodziny chętne do świadczenia dla nich usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Usługi będą nieodpłatne, świadczone w ramach projektu „Nie-Sami-Dzielni”.

Usługi będą świadczone przez jednego asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej od miesiąca lutego 2017. Liczba osób, które zostaną objęte tymi usługami wynosi 3.

Weryfikacja zgłoszonych osób zostanie dokonana przez pracowników socjalnych.

 

1) Odbiorcy wsparcia:

Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego do pomocy społecznej tj. osoba samotna 951 zł. , oraz w rodzinie 771 zł. na osobę.

Usługa asystencka może być kierowana zarówno dla osób starszych jak i dzieci.

Zakres wsparcia, sposób świadczenia i wymiar godzinowy usługi asystenckiej oraz prawa osoby z niepełnosprawnością będą określone w kontrakcie trójstronnym, zawartym pomiędzy osobą z niepełnosprawnością (lub jej opiekunem prawnym lub faktycznym, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie pozwoli na świadome zawarcie kontraktu, a nie będzie miała opiekuna prawnego ), asystentem i podmiotem realizującym wsparcie w postaci usługi asystenckiej.

 

2) Zakres zadań asystenta będzie obejmować w szczególności:

  1. Wspieranie osób z niepełnosprawnością w wykonywaniu podstawowych czynności, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m. in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach;

  2. Dążenie do usuwania wszelkiego typu barier: społecznych, architektonicznych, psychologicznych, komunikacyjnych, itp.

  3. Wspomaganie w wykonywaniu podstawowych czynności pielęgnacyjnych i porządkowych takich jak ubieranie/rozbieranie, toaleta, czynności fizjologiczne, przygotowywanie i spożywanie posiłków, itp.

  4. Organizowanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, spacer, rozmowa i inne.

  5. Wsparcie osoby niepełnosprawnej w trudnych sytuacjach życiowych.

  6. Rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb życiowych osoby opiekowanej.

  7. Pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej do niezależnego życia, która polega na udzieleniu osobie niepełnosprawnej pomocy w odzyskiwaniu kontroli nad własnym ciałem i stylem życia.

 

 

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami socjalnymi tutejszego Ośrodka w godzinach
7.00- 15.00 pod nr telefonu 77 486 82 50 w. 23 i 26

 

 

Projekt Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, Oś priorytetowa VIII- Integracja Społeczna, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev