Branice tu zaczyna się Polska

19-12-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.5-9.2012)

Branice, dnia 19.12.2012r.

Nr OŚ.6220.5-9.2012

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Branice
o zakończeniu postępowania dowodowego


Na podstawie art. 10 Kpa ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku złożonego przez wniosek Pana Kazimierza Strzelczyk prowadzący działalność Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL” ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów reprezentujący Gminę Branice ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Branice, gmina Branice” zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kpa informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3 w pokoju nr 17. Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300

Jeżeli w terminie 7 dni od dnia obwieszczenia strony nie wniosą, żadnych nowych wniosków, podań i żądań w sprawie, decyzja zostanie wydana na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego.

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

Otrzymują:

  1. Pracownia Projektowania i Nadzoru „DRO-INSTAL”
    ul. Świdnicka 24, 58-200 Dzierżoniów
  2. Gmina Branice
    ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  3. a/a

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev