Branice tu zaczyna się Polska

Informacja o projekcie


1. NAZWA PROJEKTU

Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej.

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.05.03.02-16-0004/16-00 z dnia 30.11.2016r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe i kultura na obszarach przygranicznych.


2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU
16.03.2015 – 30.11.2019

3. WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowita wartość projektu: 21 642 099,76 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 21 426 705,71 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 18 212 699,83 zł

4. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany w partnerstwie: Lider – Gmina Prudnik i 5 partnerów: Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Kietrz i Powiat Głubczycki.
Rozwój oferty kulturowej regionu (w tym jego obszarów przygranicznych) jest jednym z celów RPO WO 2014-2020 koniecznych do osiągnięcia, dla skutecznego wzrostu potencjałów woj. opolskiego. Wśród mocnych stron woj. opolskiego wymieniane są zarówno walory przyrodniczo-krajobrazowe, jak i dziedzictwo kulturowe, którym towarzyszyć powinna wysoka aktywność mieszkańców regionu korzystających z tychże walorów oraz dziedzictwa kulturowego i skoordynowanym działaniom 6 partnerów zlokalizowanych na terenie wszystkich trzech przygranicznych powiatów województwa dedykowany jest niniejszy projekt. Unikatowe połączenie przyrody otaczającej liczne obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie 5 gmin sprawiają, iż działania planowane przez 6 partnerów na rzecz wspomnianych zasobów mają charakter zintegrowanego podejścia. Zapewni to możliwość zrównoważonego rozwoju obszaru, przy uwzględnieniu specyficznego charakteru terytorium, co przełoży się zarówno na wzrost gospodarczy, jak i realizację wymaganych działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. W wyniku realizacji projektu powstaną produkty w postaci: 6 obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (w Prudniku: Park Miejski, Park „Małpi Gaj”, sanitariaty na Koziej Górze, Rynek w Kietrzu, Dom Kultury w Branicach, ciąg pieszo-jezdny: Aleja Lipowa i ul. Żeromskiego w Głubczycach) 4 zabytków nieruchomych objętych wsparciem (Park Miejski w Prudniku, Park Zdrojowy w Głuchołazach, Rynek w Kietrzu, Dom Kultury w Branicach) 4 zabytków ruchomych objętych wsparciem (zespół kapliczek drogi krzyżowej w Głuchołazach, dwie fontanny w Głubczycach, zabytkowa Kolumna Maryjna w Kietrzu) 4 wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego (w Prudniku: Park Miejski, w Głuchołazach Park Zdrojowy oraz zespół kapliczek drogi krzyżowej, Dom Kultury w Branicach) 1 instytucji kultury objętej wsparciem (Dom Kultury w Branicach) oraz 1 obiektu zasobu kultury objętego wsparciem (Dom Kultury w Branicach).

Zakres rzeczowy projektu realizowany przez poszczególnych partnerów obejmuje:

Gmina Prudnik: budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Poniatowskiego, rewaloryzacja parku „Małpi Gaj”, zagospodarowanie terenu „Kozia Góra”, rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego;  

Gmina Branice: Rewaloryzacja miejsc kultury – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu, budowa wiat przystankowych dla rowerzystów w miejscowościach: Włodzienin, Boboluszki, Branice, zagospodarowanie terenu Parku wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą;

Gmina Głubczyce: Rewaloryzacja Parku Miejskiego

Gmina Głuchołazy: zakup nieruchomości – tereny parku zdrojowego, rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego, remont konserwatorski kapliczek Drogi Krzyżowej na zboczy Góry Parkowej

Gmina Kietrz: Rewaloryzacja rynku

Powiat Głubczycki: Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego ul.  Żeromskiego – Aleja Lipowa (Pomnik przyrody).

5. CEL REALIZACJI PROJEKTU
Południowa część regionu jest obszarem o cennych przyrodniczo i kulturowo zasobach, gdzie obok Parku Krajobrazowego Gór Opawskich oraz sąsiadującej z nią Bramą Morawską rezerwatów przyrody i parków miejskich funkcjonują liczne obiekty historyczne, dziedzictwa kulturowego – tereny z potencjałem przyrodniczym, turystycznym, o bogatej historii. Problemem obszaru, na którym realizowany będzie niniejszy projekt (realizowany przez 6-ciu partnerów na obszarze 5-ciu gmin zlokalizowanych w każdym z przygranicznych powiatów) jest utrudniona dostępność – obarczona barierami architektonicznymi, technicznymi - do obiektów dziedzictwa kulturowego unikalnie połączonych z chronioną przyrodą, które wymagają z kolei podjęcia prac adaptacyjnych, remontowych. Istniejący stan powoduje, iż poziom wskaźników określających uczestnictwo mieszkańców w rozwoju kultury regionu utrzymuje się na zauważalnie niższym pułapie niż przeciętnie w Polsce. Zdiagnozowane powyżej problemy powodują, iż celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych 6-ciu partnerów projektu poprzez zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju obszaru projektu, które uwzględniając specyfikę terytorium projektu przełoży się na wzrost gospodarczy, jak i realizację wymaganych działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego unikalnie połączonego z chronioną przyrodą.

6. OPIS CZĘŚĆI PROJEKTU REALZIOWANEJ PRZEZ PARTNERA - GMINĘ BRANICE

Część „branicka” projektu nosi nazwę: „Rewaloryzacja miejsc kultury w Gminie Branice” i składa się z 3 części:

  1. Przebudowa dawnego budynku USC w Branicach na Ośrodek  Kultury o roboczo zaplanowanej nazwie” WERSALKA” wraz z zagospodarowaniem terenu. Budynek USC zostanie poddany kapitalnemu remontowi oraz przebudowie. Do ważniejszych prac należy zaliczyć: wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie poziomej i pionowej izolacji ścian zewnętrznych i wewnętrznych, remont elewacji, wymianę stropów międzykondygnacyjnych, wykonanie nowych ścianek działowych, wykonanie nowych tynków oraz posadzek, wymiana i przebudowa wszystkich instalacji wewnętrznych, itd. Dziewki remontowi powstaną: sala wykładowo – taneczna, pokój multimedialny, siłownia, szatnie z natryskami, sanitariaty, z których będą mogły korzystać osoby niepełnosprawne oraz pokoje socjalne dla pracowników oraz osób prowadzących sezonowo warsztaty, szkolenia, czy imprezy kulturalne. W ramach rewaloryzacji wykonana zostanie  również rozbiórka schodów przy elewacji frontowej wraz z wykonaniem nowych schodów z podnośnikiem pionowym dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zostanie rozebrany fragment muru, który uniemożliwia dostęp do budynku od strony kościoła i wokół obiektu zostanie wykonana nawierzchnia z kostki granitowej 4/6 cm oraz zamontowany zostanie stojak na rowery.

 

  1. Zagospodarowanie terenu „Parku po grzybkiem” wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą. Obecnie istniejący Park nie spełnia swojej funkcji reprezentacyjnej i przestrzeni publicznej. Jego obecny wygląd nie zachęca do wypoczynku i spędzania w nim czasu wolnego oraz do organizacji imprez plenerowych, a jest to bardzo ważna część dziedzictwa kulturowego, jak i przyrodniczego w Branicach. Park zostanie poddany pracom modernizacyjnym, tj.: zastąpienie istniejącej wiaty („grzybka”) amfiteatrem w kształcie muszli, zostaną przebudowane ciągi komunikacyjne dla pieszych, wykonana zostanie fontanna chodnikowa z sześcioma dyszami, nowe oświetlenie, ogrodzenie, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, zostaną wykonane również klomby z podświetlanych gabionów z ławkami, zostanie wykonana siłownia zewnętrzna oraz nowe nasadzenia roślinności.
  2. Budowa wiat przystankowych dla rowerzystów w miejscowościach: Włodzienin, Boboluszki i Branice. W ramach zadania powstaną 3 wiaty przystankowe dla rowerów wykonane z trzech ścian z gabionów, przykryte dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytym blachą na rąbek stojący. Pod każdą z wiat znajdować się będzie: stojak na rowery, tablica informacyjna oraz ławka. Teren wokół wiat zostanie utwardzony kostką betonową.


Całkowita wartość projektu dla Branic to 2 516 761,49 zł., w tym dofinansowanie w ramach RPO WO stanowić ma 85% te kwoty, czyli 2 139 247,27 zł., a wkład własny Gminy Branice to 377 514,22 zł.
 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev