Branice tu zaczyna się Polska

18-12-2012r. - Postanowienie (Nr OŚ.6220.6-5.2012)

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Branice, dnia 18.12.2012r.

Nr OŚ.6220.6-5.2012

 

POSTANOWIENIE

  

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Samorządowego Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej Wysoka – oczyszczalnia ścieków Branice, gmina Branice”

 

UZASADNIENIE

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek w dniu 05-11-2012r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopie mapy obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z obszarem oddziaływania.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…“ zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień i obwieszczeń:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Branice, Boboluszki i Wysoka
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronach internetowych tutejszego urzędu.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków - należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.   

W związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Głubczycach celem wydania przez te organy opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – do określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOŚ.4241.403.2012.MD.3 z dnia 11-12-2012r. (data wpływu 17.12.2012r.) postanowił odstąpić od nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię sanitarną Nr NZ/MB-4325-17/12 z dnia 20-11-2012r. (data wpływu 29-11-2012r.) że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na niską skalę potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi.

Wydając niniejsze postanowienie tut. organ uwzględnił stan współczesnej wiedzy i metody badań oraz istniejące możliwości techniczne, dostępność danych, i zasięg oddziaływania oraz charakter inwestycji i miejsce realizacji.

 

Planowana do realizacji cyt. „budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowo-grawitacyjnej Wysoka – oczyszczalnia ścieków Branice, gmina Branice”, przewidziana jest na działkach położonych w miejscowości Wysoka o następujących numerach ewidencyjnych: 1/2; 1/5; 4; 6; 271/1; 271/2; 272/2; 272/1, miejscowości Boboluszki: 394; 393; 395; 369; 366; 357/1; 353; 335; 331; 322; 318/2; 29; 164; 222/1; 230; 138/1; 243; 231; 357/2 oraz miejscowości Branice: 1328; 1038; 1327/2; 1319; 878/3; 876/3; 880/3; 1330/2; 1317; 880/2; 881; 878/4.

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie, częściowo objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (dotyczy działek numer: 878/4; 876/3; 1319, obręb Branice) uchwalonym przez Radę Gminy Branice Uchwałą Nr XXVIII/1125/96 z dnia 13 października 1996r. W obszarze ww. planu dopuszcza się lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej.

Parametry projektowanej sieci:

 • kanalizacja sanitarna ciśnieniowa: rury PE o średnicy ø 90-110 mm. Przewidywana długość sieci - około 5425 mb;
 • kanalizacja sanitarna grawitacyjna: rury PVC o średnicy ø 200 mm. Przewidywana długość rurociągu - około 36 mb.     

Podczas realizacji przedsięwzięcia, zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego związane z pracami budowlanymi, eksploatacją maszyn transportowych i budowlanych będzie miało charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac.

Na etapie budowy przedsięwzięcia mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, wynikające z prowadzenia prac budowlanych oraz z transportem samochodów ciężarowych. Biorąc jednak pod uwagę czas trwania prac można stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny na terenach chronionych. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu. Inwestor zorganizuje zaplecze sanitarne dla pracowników budowy (przewiduje się kabiny sanitarne typu toi toi).

Planowana do budowy sieć kanalizacji sanitarnej prowadzona będzie w drogach oraz gruntach rolnych. Po zrealizowaniu inwestycji zajęty teren, zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

W trakcie eksploatacji kanalizacji sanitarnej mogą okresowo powstawać odpady, związane z remontem odcinków sieci lub jej elementów. Na etapie eksploatacji nie wystąpi emisja hałasu do środowiska, ani też zanieczyszczeń do powietrza.

W toku postępowania przeanalizowano również spełnienie przez przedsięwzięcie wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Częścią składową Planu gospodarowania wodami jest Program wodno-środowiskowy kraju, który stanowi realizację wymagań wskazanych w RDW. Program ten określa podstawowe działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach dorzeczy. Do działań takich zalicza się, między innymi, budowę sieci kanalizacji sanitarnych.    

W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę charakter i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia, ocenia się, że realizacja inwestycji nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry (inwestycja przyczyni się do likwidacji często nieszczelnych szamb).

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W wyniku analizy przedmiotowego wniosku organ ustalił, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:
- obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;
- obszary wybrzeży;
- obszary górskie lub leśne;
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;
- obszary przylegające do jezior;
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;
- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza granicami: rezerwatów, parków krajobrazowych, poza stanowiskami dokumentacyjnymi, użytkami ekologicznymi, zespołami przyrodniczo-krajobrazowymi oraz poza obszarami Natura 2000, a także poza stanowiskami rzadkich         i chronionych gatunków roślin, chronionych gatunków grzybów, również poza obszarami o wyróżniających się walorach faunistycznych. W zasięgu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia nie występują też pomniki przyrody.

Z analizy przyrodniczej wynika natomiast, że przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach projektowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu „Dolina Opawicy”. Biorąc pod uwagę skalę i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania na krajobraz. Przepis art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) stanowi, że na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone zakazy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednakże zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy o ochronie przyrody zakazy na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowa inwestycja, zgodnie z przepisem art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) wskazującym, że celem publicznym jest „budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania” - jest inwestycją celu publicznego.         

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, mając na uwadze obowiązujący stan faktyczny i prawny, biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania postanowiono o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Analizując powyższe postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

Otrzymują:

 1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach,
  ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
 2. a/a

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu 
  ul. Obrońców Stalingradu 66, 45- 512 Opole 
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Branice, Boboluszki, Wysoka
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev