Branice tu zaczyna się Polska

26-06-2013r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6730a.3 -1.2013)

Branice, dnia 26.06.2013r. 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BRANICE
Nr OŚ.6730a.3 -1.2013
z dnia 26.06.2013r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Budowę lini napowietrznej AsXSn 2x25 o długości 37m oraz linii kablowej YAKY 4 x 35 o długości 120m, przy drodze gminnej relacji Wiechowice-Dzierżkowice, w miejscowości Wiechowice dobudowa oświetlenia ulicznego na działkach nr: 382/1, 382/2, 386, gmina Branice”

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na;

„Budowę lini napowietrznej AsXSn 2x25 o długości 37m oraz linii kablowej YAKY 4 x 35 o długości 120m, przy drodze gminnej relacji Wiechowice-Dzierżkowice, w miejscowości Wiechowice dobudowa oświetlenia ulicznego na działkach nr: 382/1, 382/2, 386, gmina Branice” 

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest:

Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice reprezentowany przez Panią Annę Kruczek

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut.   Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, biuro na parterze z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Wiechowice
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl

Otrzymują :

  1. Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Branicach
    ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  2. Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev