Branice tu zaczyna się Polska

OD POMYSŁU DO BIZNESU – program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 29 roku życia z województwa opolskiego

 

OD POMYSŁU DO BIZNESU – program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 29 roku życia z województwa opolskiego

Celem projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości wśród 60 osób powyżej 29 r. życia, pozostających bez pracy w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkałych na terenie woj. opolskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Warunki uczestnictwa/Grupa docelowa

W projekcie weźmie udział 60 osób (33 kobiety, 27 mężczyzn) od 30 roku życia (tj. urodzone najpóźniej w 1987 r.), zamieszkałych na terenie woj. opolskiego, które zamierzają zarejestrować i prowadzić działalność gospodarczą na terenie woj. opolskiego.

 

W szczególności do udziału w projekcie są zaproszone:

- osoby zarejestrowane jako bezrobotne (27 kobiet, 22 mężczyzn),

- osoby nieaktywne zawodowo (tj. niezatrudnione i niezarejestrowane jako bezrobotne – 6 kobiet, 5 mężczyzn),

- kobiety (33 osoby),

- osoby po 50 roku życia (4 kobiety, 5 mężczyzn),

- osoby długotrwale bezrobotne (zarejestrowane jako bezrobotne min. 12 miesięcy – 8 kobiet, 7 mężczyzn),

- z wykształceniem max. średnim tj. do ISCED3 włącznie (podstawowe, gimnazjalne, ogólnokształcące, średnie zawodowe, zawodowe techniczne – 10 kobiet, 12 mężczyzn),

- osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (3 kobiety, 2 mężczyzn),

- osoby posiadające min. 1 dziecko do 6 roku życia / min. 1 dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności do 18 roku życia (2 kobiety, 1 mężczyzna).

W projekcie mogą wziąć udział imigranci i migranci powrotni.

 

Przewidziane działania:

 

 1. szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej (np. 64-godzinne szkolenie pt.: „ABC działalności gospodarczej, obejmujące m. in. zagadnienia prawne, podatkowe, kadrowo-płacowe, z zakresu księgowości, zarządzania),
 2. indywidualne doradztwo biznesowe w wymiarze 60 godzin, dostosowane do potrzeb każdego uczestnika,
 3. przyznanie bezzwrotnej dotacji w kwocie nie wyższej niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania wsparcia,
 4. wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji
  i prowadzenia działalności gospodarczej (np. 24-godzinne szkolenie, obejmujące m.in. zagadnienia
  z zakresu rekrutacji pracowników, pozyskiwania środków na rozwój firmy, negocjacje),
 5. bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną w kwocie do 1000 zł miesięcznie przez okres do
  6 miesięcy/do 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

Organizator zapewnia:

 1. wykwalifikowaną kadrę merytoryczną (doświadczeni doradcy biznesowi) i organizacyjną (pomoc
  w kwestiach formalnych, przygotowywanie spotkań, uzgadnianie terminów szkoleń),
 2. bezpłatne szkolenia i doradztwo indywidualne, odbywające się w woj. opolskim w wybranym  mieście / miastach powiatowych, wraz z wyżywieniem, zwrotem kosztów dojazdu, materiałami dydaktycznymi,
 3. wsparcie finansowe (przyznawanie środków),
 4. opiekę formalno-merytoryczną w czasie trwania projektu,
 5. prowadzenie biura projektu w woj. opolskim (możliwość bezpośredniej rozmowy z pracownikiem, korzystanie z komputera).

 

Przebieg rekrutacji i warunki udziału:

Podstawowe:

- osoba złożyła wypełniony formularz rekrutacyjny wraz załącznikami i potwierdzeniami (np. fakt zarejestrowania jako osoba bezrobotna / niepełnosprawna) we wskazanym terminie,
- osoba wzięła udział w  rozmowie z doradcą zawodowym w celu zbadania sytuacji zawodowej, umiejętności oraz predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej (niestawienie się na rozmowę skutkuje odrzuceniem kandydatury),

Dodatkowe(kandydat otrzymuje punkty premiujące za spełnienie poniższych kryteriów):

- osoba mieszka w następujących gminach woj. opolskiego: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice (min. 30 osób),

- osoba zamierza prowadzić działalność gospodarczą w branżach zidentyfikowanych jako specjalizacje regionalne , tj. w branżach:

 • Chemicznej
 • Budowlanej wraz z przemysłem mineralnym i usługami budowlanymi
 • Maszynowej i elektromaszynowej
 • Paliwowo-energetycznej
 •  Rolno-spożywczej
 • Drzewno-papierniczej (w tym przemysł meblarski)
 • Metalowej i metalurgicznej
 • Usług medycznych i rehabilitacyjnych
 • Usług turystycznych
 • Transport i logistyk

- osoba planuje zatrudnienie pracowników.

 

Dokumenty dostępne są w biurze projektu (ul. F. Szopena 11/6, 48-300 Nysa) i na stronie www projektu: http://biznesopole.projektyefs.pl/, adres e-mail: ,  tel: 662-101-962

Biuro jest otwarte w następujących godzinach:

poniedziałek: 8.00 – 16.00

wtorek: 8.00 – 14.00

środa: 11.00 – 19.00

czwartek: 11.00 – 19.00

piątek: 8.00 – 16.00

I i III sobota miesiąca: 10.00 – 14.00

Organizator planuje rekrutację uczestników w dwóch turach, średnio po 30 osób, w pierwszej połowie 2017 r.

Szkolenia grupowe będą odbywać się w zespołach ok 10-osobowych. Wymagana jest frekwencja na min. 90% godzin zajęć. Po szkoleniu zostanie zorganizowany test wiedzy w celu weryfikacji postępów uczestnika. Szkolenia i doradztwo indywidualne będą odbywać się w dni robocze. Zaplanowane formy dokształcania będą trwały do końca trwania projektu, tj. 31 sierpnia 2018 r.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020; VIIKonkurencyjny rynek pracy 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej

Okres realizacji projektu: 02.01.2017 r. do 31.08.2018r.

Wartość projektu 2 473 530,40 zł, w tym poziom dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i środków Budżetu Państwa wynosi 98,62%. Dofinansowanie UE 2 439 353,40 zł.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev