Branice tu zaczyna się Polska

29-05-2013r. - Obwieszczenie (Nr ROL.7125.16.2013)

       Branice, dnia 29.05.2013 r.

 

Nr ROL.7125.16.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. 102 poz. 651z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:          

 1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i położenie według:
  - działka nr 149/23 o pow. 0.1069 ha opisana w KW OP1G/00029034/3 położona w Branicach, przy ul. Słonecznej 2B.
 2. Opis nieruchomości:
  - lokal mieszkalny Nr 4 położony w budynku kilkurodzinnym Nr 2 B, na pierwszym piętrze o pow. użytkowej: 57,84 m2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 149/23. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 4,62 m2.
 3. Udział w działce: 515/10 000
 4. Cena ułamkowej części działki: 459,12 zł
 5. Wartość lokalu: 67.878,88 zł
 6. Koszty przystosowania: 560,00 zł                        
 7. Cena nieruchomości łącznie:   68.898,00 zł
 8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie bezprzetargowej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego : zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwała Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działka Nr 149/23 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.

Z dniem 9 lipca 2013 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 18.06.2013 r. oraz na łamach gazet lokalnej Rzecz Powiatowa.

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev