Branice tu zaczyna się Polska

07-11-2011r. - Obwieszczenie (Nr ROL. 6840.138.2011)

Branice, dnia 07.11.2011r

Nr ROL. 6840.138.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Oznaczenie nieruchomości według:
    - działka nr 104 o pow. 0.0440 ha opisana w KW OP1G/00028302/6 położona w Wiechowicach,
  2. Opis nieruchomości:
    - Działka jest położona na skraju wsi, poza linią zabudowy sąsiaduje z gruntami użytkowanymi rolniczo, nieużytkami oraz działkami budowlanymi z ruinami po budynkach mieszkalnych. Nieruchomość jest zadrzewiona i zakrzewiona, gdzie roślinność nie przedstawia żadnej wartości użytkowej Działka ma kształt prostokąta. Dojazd możliwy drogą nieutwardzoną. Uzbrojenie nie występuje, ale istnieje możliwość doprowadzenia przyłącza do sieci elektrycznej i wodnej.
  3. Wartość nieruchomości: 3.838,00 zł.
  4. Wadium: 384,00 zł.
  5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwałą Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działka Nr 104 stanowi teren zainwestowany / zabudowany/.

Z dniem 21 grudnia 2011 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 28.11.2011 r. oraz na łamach NTO i gazet lokalnych: Informator Branicki i Rzecz Powiatowa.

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev