Branice tu zaczyna się Polska

09-11-2011 - Obwieszczenie o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Branice, dnia 09.11.2011r.

OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Roli - Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc.

Na podstawie art. 54, ust. 2, art. 39, ust.1, pkt 2, 3, 4, 5, ust. 2, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277, z późniejszymi zmianami), zawiadamiam:

  • o możliwości zapoznania się, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Roli - Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o którym mowa w art. 58 pkt 3 w/w ustawy i opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, o którym mowa w art. 57 pkt 2 w/w ustawy,

w siedzibie Urzędu Gminy Branice przy ul. Słowackiego 3, 48 -140 Branice, w sali konferencyjnej (I piętro, pokój nr 12).

Stosownie do art. 39, ust.1, pkt 4, art. 40, w związku z art. 54, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277, z późniejszymi zmianami), zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w projektu miejscowego planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko:

– w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym,

w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres:

Urząd Gminy Branice, 48 - 140 Branice, ul. Słowackiego 3, e-mail: ug@branice.pl

Uwaga, wniosek, powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składana uwaga, wniosek, należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator, itp.). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Roli - Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc – Wójt Gminy Branice, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami).

 

Wójt Gminy
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev