Branice tu zaczyna się Polska

09-11-2011r. - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Branice, dnia 09.11.2011r.

 

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Roli - Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc.

Na podstawie Art.17, pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr V/38/11 Rady Gminy Branice z dnia 28 marca 2011 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Roli - Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc,

WÓJT GMINY BRANICE ZAWIADAMIA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Roli - Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w/w projektu planu, w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48 - 140 Branice,

w dniach od 22. 11. 2011r. do 21. 12. 2011 r., w godz.: od 900 do 1400 (od poniedziałku do piątku), w sali konferencyjnej (I piętro, pokój nr 12).

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Roli - Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc, odbędzie się: w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, w dniu 28. 11. 2011 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej (I piętro, pokój nr 12).

Zgodnie z Art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar położony w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Roli - Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Branice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.01.2012 roku. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

 

Wójt Gminy
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev