Branice tu zaczyna się Polska

23-12-2011r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.3-4.2011)

Branice, dnia 23.12.2011r.

Nr OŚ.6220.3-4.2011

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Obrońców Stalingradu 66
  45- 512 Opole
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B
  48-100 Głubczyce

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 07.11.2008r. Nr 199, poz. 1227) przesyłam wniosek TOP FARMS „GŁUBCZYCE” sp. z o.o. z ul. Chrobrego 23, 48-100 Głubczyce reprezentowany przez pełnomocnika Pana Mirosława Moraś ul. Młyńska 1, 64-100 Leszno złożonego w dniu 20-12-2011r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na działce nr 25/5 w Dzbańcach pod tytułem:Zbiornik do magazynowania nawozu mineralnego – roztworu saletrzano-mocznikowego RSM” z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa instalacja jest zaliczona do instalacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Gmina Branice nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren.

Załączniki:

 1. Wniosek z dnia 14.12.2011r. i uzupełnienie z dnia 20.12.2011r.
 2. Mapa w skali 1:5000
 3. Karta informacyjna

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

Do wiadomości:

 1. Wnioskodawca

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Dzbańce
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev