Branice tu zaczyna się Polska

11-01-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6730a.1 -1.2011)

Branice, dnia 11.01.2012r.

 

Nr OŚ.6730a.1 -1.2011

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BRANICE
z dnia 11. 01. 2012 r.

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na: „Dobudowie sanitariatów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Boboluszki oraz budowa szamba o pojemności V=10m3, na działkach nr 348 i 345/1, gmina Branice”.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ).

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

„Dobudowie sanitariatów do świetlicy wiejskiej w miejscowości Boboluszki oraz budowa szamba o pojemności V=10m3, na działkach nr 348 i 345/1, gmina Branice”.

Wnioskodawcą przedsięwzięcia jest:

Zakład Obsługi Oświaty Kultury i Sportu w Branicach
ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice

W terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia strony przedmiotowego postępowania administracyjnego mają możliwość zapoznania się w tut. Urzędzie przy ul. Słowackiego 3, pokój 17 z przedłożonymi przez inwestora dokumentami. Urząd Gminy czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300.
Obwieszczenie umieszczono na:
- tablicy ogłoszeń w miejscowości Boboluszki
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl


Otrzymują:

  1. Zakład Obsługi Oświaty Kultury i Sportu w Branicach
    ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  2. Strony wg wykazu w aktach sprawy
  3. a/a
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev