Branice tu zaczyna się Polska

23-01-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.3-6.2011)

Branice, dnia 23.01.2012r.

Nr OŚ.6220.3-6.2011

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że w dniu 23.01.2012 roku zostało wydane postanowienie Nr OŚ.6220.3-5.2011 (stanowiące załącznik nr 1 POSTANOWIENIE do niniejszego obwieszczenia) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na budowie zbiornika na działce nr 25/5 w Dzbańcach pod tytułem: „Zbiornik do magazynowania nawozu mineralnego – roztworu saletrzano-mocznikowego RSM”

 

 

Z up. Wójta
Małgorzata Marchel
Sekretarz Gminy

 

Otrzymują:
1. Mirosław Moraś
ul. Młyńska 1, 64-100 Leszno
2. a/a


Obwieszczenie umieszczono:
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Dzbańce
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Branice, dnia 23.01.2012r.

Nr OŚ.6220.3-5.2011

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku TOP FARMS „GŁUBCZYCE” sp. z o.o. z ul. Chrobrego 23, 48-100 Głubczyce reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mirosława Moraś ul. Młyńska 1, 64-100 Leszno

postanawiam

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na działce nr 25/5 w Dzbańcach pod tytułem: „Zbiornik do magazynowania nawozu mineralnego – roztworu saletrzano-mocznikowego RSM”

UZASADNIENIE

TOP FARMS „GŁUBCZYCE” sp. z o.o. z ul. Chrobrego 23, 48-100 Głubczyce reprezentowany przez pełnomocnika Pana Mirosława Moraś ul. Młyńska 1, 64-100 Leszno w dniu 20-12-2011r. wystąpili z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopie mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie wraz z obszarem oddziaływania, wypisy z ewidencji gruntów obejmujący przewidziany teren inwestycji oraz obszar oddziaływania.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…“ zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień i obwieszczeń:
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Dzbańce
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym na stronach internetowych tutejszego urzędu.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do § 3 ust. 1 pkt. 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), tj. instalacje do magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, oraz instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, z wyłączeniem stacji paliw gazu płynnego - należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wniosek został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Głubczycach celem wydania przez te organy opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – do określenia zakresu raportu oddziaływania na środowisko.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu postanowieniem Nr WOOŚ.4241.450.2011.MD z dnia 12-01-2012r. (data wpływu 18-01-2012r.) postanowił odstąpić od nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał opinię sanitarną Nr NZ/MB-4325-21/11 z dnia 09-01-2012r. (data wpływu 11-01-2012r.) że nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na niską skalę potencjalnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak również na zdrowie i warunki życia ludzi.

Wydając niniejsze postanowienie tut. organ uwzględnił stan współczesnej wiedzy i metody badań oraz istniejące możliwości techniczne, dostępność danych, i zasięg oddziaływania oraz charakter inwestycji i miejsce realizacji.

Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w miejscowości Dzbańce-Osiedle, na działce o numerze ewidencyjnym: 25/5, obręb Dzbańce, k.m. 1 (działka ta jest własnością Zakładu Rolnego TOP FARMS GŁUBCZYCE Sp. z o.o.).

Głównymi kierunkami aktywności Spółki jest produkcja zbóż, rzepaku, ziemniaków, buraków oraz mleka. Każdego roku Spółka posiada w ofercie sprzedaży ok. 40 tys. ton zbóż, 5 tys. ton rzepaku, 8 tys. ton kukurydzy, 40 tys. ton buraków cukrowych, 36 tys. ton ziemniaków oraz ok.1500 ton warzyw.

Planowane przedsięwzięcie – zbiornik o pojemności V=1049 m3 służyć będzie do magazynowania płynnego nawozu mineralnego roztworu saletrzano-mocznikowego RSM, w celu późniejszego sukcesywnego wykorzystania go do nawożenia własnych upraw.

Najbliższe sąsiedztwo przedmiotowej działki stanowią:
- w kierunku północnym - pola uprawne;
- w kierunku wschodnim i południowym - teren Zakładu Rolnego TOP FARMS GŁUBCZYCE ,
- w kierunku zachodnim - zabudowa mieszkaniowa wsi (najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 260 m).

Planuje się montaż zbiornika żelbetowego, cylindrycznego i zamkniętego o następujących parametrach:

 • średnica płyty dennej około 19 m;
 • grubość płyty dennej około 0,30 m;
 • powierzchnia płyty dennej około 287 m²;
 • zagłębienie około 0,50 m ppt.;
 • wysokość ścian około 4,00 m (3,50 m npt.);
 • pojemność około 1049,00 m³;
 • najwyższy punkt dachu około 7,00 m (6,50 m npt.);
 • otwór odpowietrzający około 4,30 m npt. (w dachu);
 • średnica otworu odpowietrzającego około 0,16 m (zadaszony);
 • przykrycie zbiornika – dach typu namiotowego.

Ściany zbiornika wykonane będą z płaskich prefabrykowanych elementów żelbetowych, spojonych betonem, co zapewni szczelność zbiornika. Elementy ścian spięte zostaną stalowymi linami w celu utrzymania stabilności konstrukcji. Ściany zbiornika połączone będą szczelnie z płytą denną, wykonaną ze zbrojonego betonu wylewanego na miejscu posadowienia obiektu. W celu zwiększenia szczelności zbiornika jego ściany i dno zostaną zabezpieczone geomembraną z polietylenu o wysokiej gęstości PEHD i grubości 1,5 mm (pierwsza warstwa) oraz 2,0 mm (druga warstwa), która zgodnie z danymi uzyskanymi od producenta nawozu RSM, jest całkowicie odporna na działanie wchodzących w skład roztworu związków chemicznych, a mianowicie: saletry amonowej (NH4NO3) oraz mocznika [CO(NH2)2].

Zbiornik zostanie przykryty dachem stalowym typu namiotowego zamontowanym na centralnym słupie stalowym o wysokości 7,00 m. Dach, podobnie jak ściany i dno zbiornika, również zostanie zabezpieczony folią polietylenową PEHD o grubości: 1,5 mm i 2,0 mm.

Zbiornik wyposażony będzie w system monitorowania (pomiędzy dwoma warstwami geomembrany planowane jest zamontowanie czujników), który wyeliminuje zagrożenia, jakie mógłby spowodować dla środowiska wyciek nawozu ze zbiornika. System czujników poinformuje również o całkowitym, dopuszczalnym poziomie napełnienia zbiornika (po napełnieniu zbiornika do 95% pojemności roboczej, wyłączy pompę).

Zbiornik wyposażony będzie w układ pompowy, służący do przetaczania roztworu, który posadowiony zostanie w odległości ok. 2,5 m od ściany zbiornika w szczelnej wannie służącej do zbierania ewentualnych wycieków oraz w obudowie z płyty obornickiej. Przewiduje się pompę poziomą, wielostopniową, normalnie ssącą, odśrodkową z osiowym króćcem ssawnym i poziomym króćcem tłocznym o nominalnej wydajności 21 m³/h.

Miejsce postoju pojazdu, z którego będzie się odbywał załadunek nawozu do zbiornika lub do którego tankowany będzie roztwór ze zbiornika wyznaczono na terenie utwardzonym i uszczelnionym, co zabezpieczy grunt przed zanieczyszczeniem.

Roztwór RSM dowożony będzie do Zakładu Rolnego w Dzbańcach-Osiedlu beczkowozami o pojemności 20 m³ z bocznicy kolejowej w Raciborzu. Z KIP wynika, że zbiornik, w ciągu roku napełniany będzie 2-krotnie w 100% i jeden raz w 50%. Napełnianie zbiornika odbywać się będzie w okresie jesiennym oraz wiosną i latem (w zależności od potrzeb nawozowych). Zbiornik opróżniany będzie przeważnie w miesiącach: marzec - kwiecień oraz wrzesień - październik (ale nie wyklucza się nawożenia również w miesiącach letnich).

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą maszyn.

Natomiast w trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia emisje hałasu będą spowodowane pracą urządzeń dystrybucji nawozu RSM oraz ruchem pojazdów samochodowych. Biorąc pod uwagę częstotliwość z jaką będzie odbywało się napełnianie zbiornika i dystrybucja nawozu oraz fakt, że procesy te prowadzone będą tylko w porze dziennej, można stwierdzić, że funkcjonowanie przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na klimat akustyczny na terenach chronionych.

Podczas realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza, nie będzie to jednak miało istotnego wpływu na środowisko.

Eksploatacja planowanego zbiornika będzie natomiast skutkować emisją zanieczyszczeń do powietrza z procesów napełniania zbiornika magazynowego ze specjalistycznego beczkowozu i dystrybucji nawozu do maszyn rolniczych. Z przedstawionych w KIP informacji wynika, że emisja substancji nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

W wyniku prowadzenia prac budowlanych wytwarzane będą odpady i będą to głównie zmieszane odpady budowlane, gleba i ziemia.

Odpady wytwarzane w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia będą selektywnie magazynowane w przeznaczonych do tego pojemnikach, a następnie wywożone przez specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia pracownicy będą korzystać z urządzeń sanitarnych znajdujących się na terenie istniejącego Zakładu Rolnego TOP FARMS. Eksploatacja przedsięwzięcia nie wymaga stałej obsługi. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu na terenie inwestora.

Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami o podobnym charakterze, w związku z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpieniem poważnej awarii.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa w odległości około 10 km) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) i ze względu na swoją lokalizację i zakres nie będzie na nie negatywnie oddziaływać. Na objętym inwestycją terenie nie stwierdzono stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów.

Ponadto w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 • obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 • obszary wybrzeży,
 • obszary górskie lub leśne,
 • obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 • obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
 • obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 • obszary przylegające do jezior,
 • uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją, analizując wyżej opisane cechy przedsięwzięcia stwierdzono, że nie będzie ono znacząco negatywnie oddziaływać na stan środowiska oraz zdrowie i życie ludzi.

Podstawą do odstąpienia od nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia jest brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym, mając na uwadze obowiązujący stan faktyczny i prawny, biorąc pod uwagę zakres planowanego przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie, charakter i skalę oddziaływania postanowiono o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Analizując powyższe postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

Otrzymują:

 1. Mirosław Moraś
  ul. Młyńska 1, 64-100 Leszno
 2. a/a

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Obrońców Stalingradu 66, 45- 512 Opole
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B, 48-100 Głubczyce

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Dzbańce
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev