Branice tu zaczyna się Polska

31-01-2014r. - Obwieszczenie Nr OŚ.6220.3-5.2013

Branice, dnia 31.01.2014r.

Nr OŚ.6220.3-5.2013

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


   Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że w dniu 31.01.2014 roku zostało wydane postanowienie Nr OŚ.6220.3-4.2013 (stanowiące załącznik POSTANOWIENIE do niniejszego obwieszczenia) o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na „Stworzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Posucicach na działce nr 316/4, gmina Branice”

 

 

Otrzymują:

  1. Gmina Branice
    ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice
  2. a/a

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Posucice, Wysoka i Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja w prasie lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev