Branice tu zaczyna się Polska

02-02-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.3-8.2011)

Branice, dnia 02.02.2012r.

Nr OŚ.6220.3-8.2011

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Branice

o zakończeniu postępowania dowodowego


Na podstawie art. 10 Kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku złożonego przez TOP FARMS „GŁUBCZYCE” sp. z o.o. ul. Chrobrego 23, 48-100 Głubczyce reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Mirosława Moraś ul. Młyńska 1, 64-100 Leszno o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika na działce nr 25/5 w Dzbańcach pod tytułem: „Zbiornik do magazynowania nawozu mineralnego – roztworu saletrzano-mocznikowego RSM” zostało zakończone.

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kpa informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3 w pokoju nr 17. Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300

Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony nie wniosą, żadnych nowych wniosków, podań i żądań w sprawie, decyzja zostanie wydana na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego.

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Otrzymują:

  1. Mirosław Moraś
    ul. Młyńska 1, 64-100 Leszno
  2. a/a

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Dzbańce
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev