Branice tu zaczyna się Polska

10-02-2012r. - Obwieszczenie (Nr ROL.7125.4.2012)

Branice, dnia 10.02.2012 r.

Nr ROL.7125.4.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:

 1. Oznaczenie nieruchomości powierzchnia i położenie według:
  - działka nr 149/20 o pow. 0.0935 ha opisana w KW 29035 położona w Branicach, przy ul. Słonecznej 5B/12.
 2. Opis nieruchomości:
  - lokal mieszkalny Nr 12 położony w budynku wielorodzinnym Nr 5B o pow. użytkowej: II piętro 50,68 m2 + poddasze 20.00 m 2 = 70,68 m 2 wraz z udziałem w działce siedliskowej Nr 149/20. Do lokalu przynależy pomieszczenie piwniczne o pow. 5,72 m2.
 3. Udział w działce: 631/10 000
 4. Cena ułamkowej części działki: 49,20 zł
 5. Wartość lokalu: 87.889,00 zł
 6. Koszty przystosowania:437,00 zł
 7. Cena nieruchomości łącznie:   88.375,20 zł
 8. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż na własność w formie bezprzetargowej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwała Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice - działka Nr 149/20 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.

Z dniem 26 marca 2012 r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 02.03.2012r. oraz na łamach gazet lokalnych: Informator Branicki i Rzecz Powiatowa.

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev