Branice tu zaczyna się Polska

10-02-2012r. - Obwieszczenie (Nr ROL.6845.2.2012)

Branice, dnia 10.02.2012r.

Nr ROL.6845.2.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 102 poz. 651) podaje do publicznej wiadomości wykaz działki stanowiącej własność gminy Branice przeznaczonego do oddania w dzierżawę:

 1. Oznaczenie nieruchomości według :
  - KW OP1G/00023178/2, część działki nr 228;
 2. Powierzchnia i położenie działki:
  - część z działki Nr 228 o pow. 0.19 ha położona we wsi Jędrychowice;
 3. Opis nieruchomości:
  - stanowi częściowo działkę rolną i pastwisko i jest położona w pobliżu zabudowy zagrodowej.
 4. Stawka czynszu dzierżawnego wynosi : 50,00 zł rocznie.
 5. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa gruntu na okres 10 lat.


Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwała Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice,
- działka Nr 228 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/.

Z dniem 26 marca 2012r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 02.03.2012r. oraz na łamach gazety powiatowej Rzecz Powiatowa i lokalnej Informator Branicki.

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev