Branice tu zaczyna się Polska

09-03-2012r. - Obwieszczenie (Nr ROL. 6840.25.2012)

Branice, dnia 09.03.2012r.

Nr ROL. 6840.25.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Oznaczenie nieruchomości według:
    - działka nr 59/2 o pow. 0.0888 ha opisana w KW OP1G/0023927/8, położona we wsi Dzbańce.
  2. Opis nieruchomości:
    - nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym, wolnostojącym, parterowym o pow. użytkowej 61 m2 programie użytkowym: pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc, pomieszczenie gospodarcze i kotłownia. W sąsiedztwie występuje luźna zabudowa zagrodowa i grunty orne. Budynek wymaga kapitalnego remontu, kształt działki – wydłużony czworokąt. Uzbrojenie techniczne – elektryczne, wodne i ogrzewanie piecowe. Posiada dostęp do drogi utwardzonej.
  3. Wartość nieruchomości: 19.737,00 zł.
  4. Wadium: 1.974,00 zł.
  5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie bezprzetargowej.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki niezabudowanej Nr 59/2 stanowi teren zainwestowany /zabudowany/ w obrębie zabudowy zagrodowej.

Z dniem 23 kwietnia 2012r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 30.03.2012 r. oraz na łamach gazet lokalnych: Informator Branicki i Rzecz Powiatowa.

 

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev