Branice tu zaczyna się Polska

20-03-2012r. - Obwieszczenie

Branice, dnia 20-03-2012r.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi zmianami),

WÓJT GMINY BRANICE podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 1. Rada Gminy Branice, na sesji w dniu 30 stycznia 2012  roku, uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego /obejmujący obszar położony w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Roli-Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc/ - Uchwała Nr XVI/132/12 Rady Gminy Branice z dnia 30 stycznia 2012 roku (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, poz. 357, z dnia 12 marca 2012 roku,);
 2. do uchwalonego dokumentu - miejscowego planu    zagospodarowania przestrzennego /obejmującego obszar położony w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Roli-Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc/ zostały załączone przez Wójta Gminy Branice:
  • pisemne uzasadnienie, zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz
   o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi
   i wnioski zgłoszone, w związku z udziałem społeczeństwa,
   (sporządzone zgodnie z art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
   o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. Nr 199, poz.1227, z późniejszymi zmianami),
  • pisemne podsumowanie, zawierające   uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim  zakresie zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów, zgłoszone uwagi i wnioski oraz propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu,
   (sporządzone zgodnie z art. 55 ust. 3, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. Nr 199, poz.1227, z późniejszymi zmianami).

  Z treścią uchwalonego przez Radę Gminy Branice dokumentu - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego /obejmujący obszar położony w sołectwie Branice po północno-wschodniej stronie drogi publicznej powiatowej (ul. Roli-Żymierskiego), w kierunku Bliszczyc/, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia oraz z treścią uzasadnienia i podsumowania, o których mowa w punkcie 2 niniejszego ogłoszenia, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Branice, ul. Słowackiego 3, 48 -140 Branice, pokój nr 17.

  Wójt Gminy Branice
  Maria Krompiec

  Projekt i realizacja: netkoncept.com
  ×

  Wyszukaj w serwisie

  ×

  Zapisz się do newslettera

  Prev