Branice tu zaczyna się Polska

Mieszkańcy ulicy Głównej w Branicach

Branice, dnia 25.10.2017r.

 

 

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy ulicy Głównej w Branicach

 

Z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian wynikających z ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego oraz uchwały Rady Gminy Branice w sprawie zmiany nazwy ulicy „Żymierskiego” w Branicach na nazwę ulicy „Główna” informuję, że mieszkańcy zwolnieni są z obowiązku wymiany dokumentów tożsamości, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych pojazdów.

Nie trzeba wymieniać dokumentów zawierających dotychczasową nazwę ulicy - będą ważne dopóki nie upłynie ich termin ważności. Co więcej, nie ma opłat za zmiany wprowadzane w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i pismach urzędowych.

O zmianie nazwy ulicy mieszkańcy dawnej ulicy „Żymierskiego” muszą powiadomić jedynie niektóre urzędy, dokonując aktualizacji danych m.in. w ZUS-ie, Urzędzie Skarbowym czy bankach. Szczegóły dotyczące pozostałych zmian przedstawiam poniżej.

 1. Urząd Skarbowy w Głubczycach - osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zgłaszają zmianę w Urzędzie Skarbowym wypełniając zgłoszenie aktualizacyjne ZAP 3.
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych na formularzu lub w dowolnej formie pisemnej do ZUS.
 3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – osoby podlegające ubezpieczeniu powinny zawiadomić placówkę terenową KRUS w Głubczycach o zmianie danych adresowych.
 4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – rolnicy powinni zgłosić zmianę danych adresowych do powiatowego biura ARiMR.
 5. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej - przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu do CEIDG. Zakres zmiany powinien obejmować rubryki, w których należy dokonać zmiany nazwy ulicy:
  adres zamieszkania, adres zameldowania, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres do doręczeń, adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adres przechowywania dokumentacji rachunkowej.
 6. Dostawca energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych (telefon, telewizja, internet) - osoby będące klientami powinny zmianę danych adresowych zgłosić do właściwego dostawcy.
 7. Urząd Gminy w Branicach oraz podległe mu instytucje, w tym Samorządowy Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej wprowadzają zmiany „z urzędu”.
 8. Banki i podobne instytucje, w tym SKOK-i, towarzystwa ubezpieczeniowe - należy zgłosić zmianę nazwy ulicy osobiście.

 

Dla informacji podaje również, że kwestia ponoszenia kosztów zmiany dokumentów przez mieszkańców w sytuacji zmiany nazwy ulicy kształtuje się następująco:

 

 1. Dowody osobiste - posiadacz dowodu osobistego wydanego według starego wzoru, nie ma obowiązku wymiany dowodu na nowy, a nawet nie ma uprawnienia żądania jego wymiany w przypadku zmiany nazwy ulicy. Nowe dowody nie posiadają już adresu zameldowania, a wszelkie instytucje (np. banki), które potrzebują pozyskać od klienta potwierdzenie zameldowania wymagają aktualnie zaświadczeń wydawanych przez właściwe urzędy.
 2. Paszporty - zmiana nazwy ulicy nie wpływa również na konieczność wymiany paszportów, gdyż zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z 13 lipca 2006 roku o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758 ze zm.) paszport nie zawiera adresu właściciela.
 3. Dowody rejestracyjne i prawa jazdy – zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie tzw. ustawy dekomunizacyjnej nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
 4. Tabliczki z numerem porządkowym, zawierające nazwę ulicy - właściciele nieruchomości poniosą koszty wykonania nowych tabliczek, bądź napisów na nieruchomości zgodnych z nową nazwą ulicy, które są obowiązani umieścić na nieruchomości w widocznym miejscu, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zmiany w księgach wieczystych zostaną dokonane „z urzędu”.
 6. Niestety Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane ze zmianą pieczątek osobistych lub firmowych, wizytówek, a także ewentualnych szyldów, banerów reklamowych i reklam. Gmina nie może zrekompensować tych kosztów – brak podstaw prawnych dlatego typu działania.
 7. Zarządcy budynków przy zmienionej ulicy zobowiązani są do dokonania zmian nazwy ulicy na nową w przypadku, gdy istnieje „stara nazwa” na budynku. Umieszczenie na budynkach aktualnych nazw ulic ma zasadnicze znaczenie dla działania służb ratunkowych czy też firm kurierskich.
 8. Zmiany w Ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatowego w Głubczycach, w odniesieniu do położenia nieruchomości, zostaną dokonane „z urzędu”.

 

 

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Branice
Sebastian Baca
 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev