Branice tu zaczyna się Polska

20-03-2012r. - Zawiadomienie (WOOŚ.442.1.2011.MD.7 )

Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska w Opolu
ul. Obrońców Stalingradu 66
45-512 Opole

WOOŚ.442.1.2011.MD.7                                                              

Opole, dnia 2012-03-14


Z A W I A D O M I E N I E

Stosownie do art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, póz. 1227, z późn. zm.),

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu

w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanego przez Republikę Czeską przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika Nove Herminowy, regulacja rz. Opawy i działań z tym związanych;

p o d a j e    d o   p u b l i c z n e j    w i a d o m o ś c i

informację o wydanym przy piśmie z dnia 14 lutego 2012r., znak 99416/ENV/l l stanowisku Ministerstwa Środowiska Naturalnego Republiki Czeskiej w sprawie oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, kończącym przedmiotowe postępowanie.

Przedstawione przez stronę czeską stanowisko oprócz warunków realizacji przedsięwzięcia po stronie czeskiej zawiera warunki odnoszące się do strony polskiej (warunki nr 44-48). Warunki przedstawione przez stronę czeską wskazują, iż działania, które będą realizowane po stronie polskiej, będą wynikiem uzgodnień z Pełnomocnikiem Rządu ds. Współpracy na Wodach Granicznych, Dyrekcją Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Gospodarki Wodnej, administratorem wałów przeciwpowodziowych oraz administracją samorządu terytorialnego, na którego terytorium zaplanowane działania będą realizowane. W stanowisku wskazano na możliwość zawarcia porozumienia pomiędzy właściwymi organami stron polskiej oraz czeskiej dla realizacji wspólnie zaplanowanych działań.

Z dokumentacją zapoznać się można w RDOŚ w Opolu przy ul. Obrońców Stalingradu 66, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, w godz. pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 21 dni


Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Opolu
Alicja Majewska

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev