Branice tu zaczyna się Polska

20-03-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.1-2.2012)

Branice, dnia 20.03.2012r.

Nr OŚ.6220.1-2.2012

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Działając na podstawie art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

Zawiadamiam

że w dniu 20.03.2012r. zostało wszczęte na wniosek Pani Ewy Olech zam Wódka 49, 48-140 Branice i Pana Dariusza Olech zam. ul. Konstytucji 3-go Maja 26/1, 48-100 Głubczyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie budynku magazynowego o powierzchni 1000 m2 dla potrzeb hurtowni napojów w miejscowości Wódka na działce nr 33 i 34”

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy przysługuje każdemu.

Ponadto zgodnie z art. 33 ust 1 pkt.7 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) ustawy informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice, pokój nr 17 w terminie do 21 dni od dnia podania niniejszych informacji do publicznej wiadomości tj. od 21.03.2012 r. do 11.04.2012 r. Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Wódka
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev