Branice tu zaczyna się Polska

20-03-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.1-3.2012)

Branice, dnia 20.03.2012r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Nr OŚ.6220.1-3.2012

1. Regionalna Dyrekcja
Środowiska w Opolu
ul. 1-go Maja 6
45-068 Opole

2. Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Głubczycach
ul. Grunwaldzka 1B
48-100 Głubczyce

 

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 07.11.2008r. Nr 199, poz. 1227) przesyłam wniosek Pani Ewy Olech zam. Wódka 49, 48-140 Branice i Pana Dariusza Olech zam. ul. Konstytucji 3-go Maja 26/1, 48-100 Głubczyce złożony w dniu 14.03.2012r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku magazynowego o powierzchni 1000 m2 dla potrzeb hurtowni napojów w miejscowości Wódka na działce nr 33 i 34” z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) jednakże inwestor będzie się ubiegał o dofinansowania inwestycji ze środków unijnych.

Gmina Branice nie posiada na ten teren miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Załączniki:

  1. Wniosek z dnia 14.03.2012 r.
  2. Kopia mapy w skali 1:1000
  3. Karta informacyjna + CD
  4. Wypis z rejestru gruntów

 

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

    

Wystąpienie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Wódka
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev