Branice tu zaczyna się Polska

04-04-2012r. - Obwieszczenie (Nr ROL.6845.7.2012)

Branice, dnia 04.04.2012 r.

 

Nr ROL.6845.7.2012

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 102 poz. 651) podaje do publicznej wiadomości wykaz działki stanowiącej własność gminy Branice przeznaczonego do oddania w dzierżawę:

 1. Oznaczenie nieruchomości według:
  - KW OP1G/00027347/6, działka nr 211;
 2. Powierzchnia i położenie działki:
  - działka Nr 211 o pow. 0.3106 ha położona we wsi Posucice;
 3. Opis nieruchomości:
  - stanowi częściowo pastwisko i zurbanizowane tereny niezabudowane. Działka położona jest w pobliżu zabudowy zagrodowej.
 4. Stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 71,95 zł rocznie.
 5. Forma zbycia nieruchomości: dzierżawa gruntu na okres 3 lat.


Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku oraz Uchwała Nr XXXII/168/08 Rady Gminy Branice z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice,
- działka Nr 211 stanowi teren zainwestowany (zabudowany).

Z dniem 18 maja 2012r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. , albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 25.04.2012 r. oraz na łamach gazety powiatowej Rzecz Powiatowa i lokalnej Informator Branicki.

 

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev