Branice tu zaczyna się Polska

24-04-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.1-5.2012)

Branice, dnia 24.04.2012r.

Nr OŚ.6220.1-5.2012

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


   Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że w dniu 24.04.2012 roku zostało wydane postanowienie Nr OŚ.6220.1-4.2012* o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie budynku magazynowego o powierzchni 1000 m2 dla potrzeb hurtowni napojów w miejscowości Wódka na działce nr 33 i 34

 

 

Objaśnienia:

* Postanowienie do wglądu w tutejszym Urzędzie - pokój nr 17 (czynny w poniedziałek od 700 do 1700,od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300). 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Wódka
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- informacja na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki” 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev