Branice tu zaczyna się Polska

24-04-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.1-6.2012)

Branice, dnia 24.04.2012r.

Nr OŚ.6220.1-6.2012

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Branice

o zakończeniu postępowania dowodowego


       Na podstawie art. 10 Kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wniosku złożonego wniosek Pani Ewy Olech zam Wódka 49, 48-140 Branice i Pana Dariusza Olech zam. ul. Konstytucji 3-go Maja 26/1, 48-100 Głubczyce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie budynku magazynowego o powierzchni 1000 m2 dla potrzeb hurtowni napojów w miejscowości Wódka na działce nr 33 i 34” zostało zakończone. W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kpa informuję, że stronom przysługuje prawo wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a. informuję, że z materiałami dotyczącymi powyższej sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Branicach przy ul. Słowackiego 3 w pokoju nr 17. Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300

Jeżeli w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia strony nie wniosą, żadnych nowych wniosków, podań i żądań w sprawie, decyzja zostanie wydana na podstawie dotychczas zgromadzonego materiału dowodowego.

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Wódka
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- stronie internetowej Urzędu Gminy Branice www.branice.pl

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev