Branice tu zaczyna się Polska

26-04-2012r. - Zawiadomienie (Nr OŚ.6220.2-1.2012)

Branice, dnia 26.04.2012r.

Nr OŚ.6220.2-1.2012

Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie   art. 49 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

że w dniu 26. 04. 2012 r. zostało wszczęte na wniosek Pana Joachima Koch zam. ul. Przedborowska 7, Ostrożnica, 47-280 Pawłowiczki, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Hodowli trzody chlewnej prowadzonej na głębokiej ściółce przy wentylacji grawitacyjnej na działce 35/33 w miejscowości Wysoka, gmina Branice”

Informuję więc osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art.10 KPA polegających na prawie do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

W związku z tym wyjaśniam, że w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia można w tut. Urzędzie Gminy pokój nr 17 zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski. Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300

Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.
W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.).

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

Otrzymują:

  1. Joachim Koch
    ul. Przedborowska 7, Ostrożnica, 47-280 Pawłowiczki
  2. Strona postępowania
  3. a/a

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Wysoka
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev