Branice tu zaczyna się Polska

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego

 

1. NAZWA PROJEKTU:

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego”.

 

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.02.01-16-0015/17-00 z dnia 06.12.2017 roku w ramach poddziałania 3.2.1. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU

01.08.2017 – 31.10.2019

 

3. WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 23 720 553,19

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 21 099 013,74

Dofinansowanie ze środków EFRR: 17 775 799,22

 

4. OPIS PROJEKTU

Projekt realizowany jest w partnerstwie: Lider – Powiat Nyski i 14 partnerów: Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Prudnik, Gmina Biała, Gmina Paczków, Gmina Głuchołazy, Gmina Pakosławice, Gmina Nysa, Gmina Korfantów, Gmina Otmuchów, Gmina Skoroszyce i Gmina Grodków.Obejmie głęboką termomodernizację 21 budynków użyteczności publicznej usytuowanych na obszarze Subregionu Południowego, w tym: 1) wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Głubczyce budynek ZSO w Głubczycach, zlokalizowany przy ul. Kochanowskiego 22, 2) wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Prudnik budynek OPS zlokalizowany przy ul. Traugutta 10 w Prudniku, 3) wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Korfantów budynek Urzędu Miejskiego w Korfantowie. Zakres zaplanowanych prac termomodernizacyjnych został określony na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych i obejmuje m. in.: • prace budowlane związane z ociepleniem przegród pionowych i poziomych budynków, • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, • wymianę i modernizację systemów c.o., • wymianę źródeł ciepła na efektywne energetycznie, • wymianę i modernizację systemów c. w. u., • montaż lub modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji, • instalację energooszczędnego oświetlenia LED. Produktami projektu będą: • Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 21 szt., • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1, • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 8 szt., • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych

termomodernizacji: 36 130,96 m2, Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 9,00 szt.

 

5. CEL REALIZACJI PROJEKTU

Projekt realizuje cel szczegółowy 2 - „Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, wydzielonego w ramach Osi Priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym), ponieważ jego efektem będzie znaczące zwiększenie efektywności energetycznej 21 budynków użyteczności publicznej objętych interwencją, redukcja emisji gazów cieplarnianych, a także zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogóle konsumowanej energii. Osiągnięcie powyższych rezultatów projektu będzie wyrażało osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu: • zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych:7 359 492,90 kWh/rok, • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 2 066,06 tony CO2/rok, • ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 20 757,32 GJ/rok, • zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 22 377,33 GJ/rok, • Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 187,19 MWh/rok, • Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 339,8 MWht/rok, • Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 5,89 MWhe/rok.•Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,01 MWe, • Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,38 MWt

 

6. OPIS CZĘŚCI PROJEKTU REALIZOWANEJ PRZEZ PARTNERA – GMINĘ BRANICE

Część branicka projektu nosi nazwę: Przebudowa i rozbudowa oraz termomodernizacja budynku byłego przedszkola wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej na działce nr 435/1 w Lewicach

Opis działań: 1. Modernizacja systemu ogrzewczego – przewiduje się wymianę istniejącej kotłowni węglowej na nową opalaną biomasą oraz wymianę instalacji wewnętrznej z grzejnikami i zaworami termostatycznymi 2. Docieplenie stropodachu wentylowanego wełną mineralną – wełną granulowaną o grubości 0,22m, współczynniku przenikania ciepła U=0,147/m2K, powierzchnia docieplenia 320,10m2 3. Docieplenie stropu przy przepływnie ciepła z góry na dół – stropu nad piwnicą wełną mineralną, filcem, matą i płytą z wełny mineralnej o grubości 0,10m, współczynniku przenikania ciepła U=0,284W/(m2K), powierzchnia docieplenia 421,29m2 4. Wymiana drzwi na nowe o lepszej izolacyjności cieplnej, powierzchnia wymiany 15,20m2, współczynnik U=1,3 5. Wymiana okien na nowe PVC o lepszej izolacyjności cieplnej, powierzchnia wymiany 100,96m2 6. Docieplenie przegrody ściany zewnętrznej styropianem o grubości 0,14m, współczynniku przenikania ciepła U=0,199W/(m2K), powierzchnia docieplenia 618,26m2 7. Modernizacja systemu wentylacji obejmującą montaż wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła w określonych strefach, 8. Modernizacja c.w.u. – przewiduje się montaż kotłowni na biomasę wraz z wymianą instalacji wewnętrznych Czas realizacji: IV kwartał 2017 r. - III kwartał 2019 r. Podmiot działania: Gmina Branice

 

Całkowita wartość projektu dla Branic to 988 830,15 zł., w tym dofinansowanie w ramach RPO WO stanowi kwotę 682 878,10 zł., a wkład własny Gminy Branice to 305 952,05 zł.

 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev