Branice tu zaczyna się Polska

26-04-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.2-3.2012)

Branice, dnia 26.04.2012r.

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Nr OŚ.6220.2-3.2012

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Obrońców Stalingradu 66
  45- 512 Opole
 2. Państwowy Powiatowy InspektorSanitarny w Głubczycach
  ul. Grunwaldzka 1B
  48-100 Głubczyce

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 07.11.2008r. Nr 199, poz. 1227) przesyłam wniosek Pana Joachima Koch zam. ul. Przedborowska 7, Ostrożnica, 47-280 Pawłowiczki złożonego w dniu 17-04-2012r. dotyczący wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Hodowli trzody chlewnej prowadzonej na głębokiej ściółce przy wentylacji grawitacyjnej na działce 35/33 w miejscowości Wysoka, gmina Branice” z prośbą o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przedmiotowa instalacja jest zaliczona do instalacji, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 103 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

Gmina Branice nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na ten teren.

 

Załączniki:

 1. Wniosek z dnia 17.04.2012r.
 2. Mapa w skali 1:1000
 3. Karta informacyjna

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

Do wiadomości:

 1. Joachim Koch
  ul. Przedborowska 7, Ostrożnica, 47-280 Pawłowiczki
 2. Strona postępowania
 3. a/a

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- tablica ogłoszeń w miejscowości Wysoka
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev