Branice tu zaczyna się Polska

27-04-2012r. - Obwieszczenie (Nr ROL. 6840.39.2012)

Branice, dnia 27.04.2012r.

Nr ROL. 6840.39.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

     Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35, z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do sprzedaży:

  1. Oznaczenie nieruchomości według:
    - działka nr 178/1 o pow. 0.1483 ha opisana w KW OP1G/00028530/3, położona we wsi Wysoka.
  2. Opis nieruchomości:
    - nieruchomość niezabudowana w położona w sąsiedztwie luźnej zabudowy siedliskowej i gruntów użytkowanych rolniczo, kształt – czworokąt o prostych granicach. Uzbrojenie – sieć wodna, elektryczna w drodze przylegającej do działki. Teren nie jest użytkowany, na części działki rośnie dzika roślinność bez wartości użytkowej. Posiada dostęp do drogi o nawierzchni utwardzonej.
  3. Wartość nieruchomości: 13.000,00 zł.
  4. Wadium: 1.300,00 zł.
  5. Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż w formie przetargu.

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice zatwierdzonym Uchwałą Nr XXV/106/96 Rady Gminy Branice z dnia 4 czerwca 1996 roku- działki niezabudowanej Nr 178/1 stanowi teren niezabudowany /zainwestowany/.

Z dniem 13 czerwca 2012r. upływa termin do złożenia wniosku przez osobę , której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy, tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy cytowanej ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r., albo jej spadkobiercą lub najemcą lokalu mieszkalnego.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 18.05.2012 r. oraz na łamach gazet lokalnych: Informator Branicki i Rzecz Powiatowa.

Sporządziła:
mgr Małgorzata Pączko

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev