Branice tu zaczyna się Polska

09-05-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.1-8.2012)

Branice, dnia 09.05.2012r.    

Nr OŚ.6220.1-8.2012

 

 

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BRANICE
o wydaniu decyzji Nr OŚ.6220.1-7.2012 z dnia 09.05.2012r.
o środowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizację przedsięwzięcia

  

Wójt Gminy Branice działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z poź. zm.) zawiadamiam, że w dniu 09.05.2012r. na wniosek Pani Ewy Olech zam Wódka 49, 48-140 Branice i Pana Dariusza Olech zam. ul. Konstytucji 3-go Maja 26/1, 48-100 Głubczyce wydana została decyzja Nr OŚ.6220.1-7.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku magazynowego o powierzchni 1000 m2 dla potrzeb hurtowni napojów w miejscowości Wódka na działce nr 33 i 34”. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy w Branicach, ul. Słowackiego 3 , 48-140 Branice, pokój nr 17. Urząd czynny jest w poniedziałek od 700 do 1700 od wtorku do czwartku od 700 do 1500 a w piątek w godzinach od 700 do 1300

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

 

 

Obwieszczenie umieszczono na:

- tablicy ogłoszeń w miejscowości Wódka
- tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- stronie internetowej Urzędu Gminy Branice www.branice.pl 

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev