Branice tu zaczyna się Polska

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Branicach zaprasza 1 lutego 2018r. na Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Branicach działając zgodnie z § 14 Statutu Gminnej Spółki Wodnej, zwołuje na dzień 01.02.2018r. na godzinę 1000 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Gminnej Spółki Wodnej w Branicach za rok 2017, które odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Branicach.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Sprawozdanie Zarządu G.S.W. za 2017r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej G.S.W.
 7. Dyskusja.
 8. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach;
  • zatwierdzenia stawek członkowskich na 2018 rok w wysokości 8 zł. od ha fizycznego i 8 zł. od posesji oraz od lokatorów w budynkach wielorodzinnych nie posiadających oczyszczalni ścieków.
  • zatwierdzenia wynagrodzenia dla księgowej G.S.W od 1.01.2018 r. w kwocie 700 zł. brutto oraz pracownika nadzorującego prace prowadzone przez G.S.W. w wysokości ½ najniższego wynagrodzenia brutto, obwiązującego w 2016 r.
  • zatwierdzenie ryczałtu dla Sołtysów w wysokości 10% od pobranej kwoty,
  • zatwierdzenie dla sołtysów stawki 1 złoty za doręczony nakaz.
  • zatwierdzenie opłaty za upomnienia oraz za nieterminowe wpłaty składek członkowskich (odsetki będą naliczane za każdy dzień zwłoki tak jak w przypadku odsetek podatkowych) oraz ściągania zadłużenia drogą egzekucji administracyjnej,
  • zatwierdzenie ryczałtu wypłacanego członkom Zarządu G.S.W. tytułem zwrotu kosztów podróży za przegląd rowów i posiedzeń Zarządu za 2017r. w wysokości 150 zł. brutto.
 10. Przedstawienie przedmiaru planowanych prac na 2018 r.
 11. Przedstawienie budżetu G.S.W. na 2018r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach;
  • zatwierdzenie planu pracy i budżetu na 2018 r..
  • upoważnienie Zarządu do zmiany przedmiaru planowanych prac,
 13. Wolne wnioski.
 14. Zakończenie zebrania.
Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev