Branice tu zaczyna się Polska

Kwalifikacja wojskowa 2018 na terenie wojwództwa opolskiego

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018

W okresie od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018 roku przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa na terenie województwa opolskiego.

Dla osób z terenu Gminy Branice wyznaczono termin od 5 marca do 6 marca br. codziennie o godz. 8.30 - w Zespole Szkół Mechanicznych w Głubczycach ul. Aleja Ślaska 1 - I piętro budynku warsztaty szkolne.

Obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku podlegają:

 • mężczyźni urodzeni w roku 1999
 • mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej
 • osoby urodzone w latach 1997–1998, które:
  • zostały uznane przez powiatową komisję lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed ukończeniem kwalifikacji wojskowej
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej
 • kobiety urodzone w latach 1994-1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia rady ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Poz. 944),
 • osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Wyżej wymienione osoby podlegają obowiązkowi zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej w terminie i miejscu określonym w wezwaniu imiennym, a w przypadku jego braku w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby podlegającej stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. Osoby, które wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP nie stawią się do kwalifikacji wojskowej i nie uregulują stosunku do powszechnego obowiązku obrony, podlegają grzywnie albo karze pozbawienia wolności.

 

UWAGA !!! Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej w 2018 roku obowiązkowo należy ze sobą zabrać:

 1. dowód osobisty a w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
 2. w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu - dokument potwierdzający przyczyny nie wstawienia,
 3. komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
 4. aktualna fotografię 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 5. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba podlegająca kwalifikacji wojskowej, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu obowiązana jest zawiadomić o tym Wójta Gminy Branice.

 

Informacji na temat kwalifikacji wojskowej udziela pracownik urzędu gminy, tel. 774868192 wew. 13, kom.731 455 080.

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev