Branice tu zaczyna się Polska

12-06-2012r. - Obwieszczenie (Nr OŚ.6220.2-7.2012)

Branice, dnia 12.06.2012r.

Nr OŚ.6220.2-7.2012

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Branice
o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia i jednocześnie określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Zgodnie z art. 63 ust. 2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, póz. 1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego

zawiadamiam

że w dniu 12.06.2012 roku zostało wydane postanowienie Nr OŚ.6220.2-6.2012 (stanowiące załącznik nr 1 POSTANOWIENIE do niniejszego obwieszczenia) o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia i jednocześnie określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na „Hodowli trzody chlewnej prowadzonej na głębokiej ściółce przy wentylacji grawitacyjnej na działce 35/33 w miejscowości Wysoka, gmina Branice”

Jednocześnie informuję, że liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 20.
W związku z powyższym stosownie do zapisów art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) w niniejszym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 tekst jednolity z późn. zm.), zgodnie z którym Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

 

Obwieszczenie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w miejscowości Wysoka
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice www.branice.pl
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1
do obwieszczenia z dnia 12.06.2012 r.
Nr OŚ.6220.2-7.2012

 

Branice, dnia 12.06.2012r.

Nr OŚ.6220.2-6.2012

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. w Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 63. ust. 1 i ust. 4, art. 64 ust. 1 w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt 103 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku Pana Joachima Koch zam. ul. Przedborowska 7, Ostrożnica, 47-280 Pawłowiczki z dnia 17.04.2012r.

postanawiam

1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Hodowli trzody chlewnej prowadzonej na głębokiej ściółce przy wentylacji grawitacyjnej na działce 35/33 w miejscowości Wysoka, gmina Branice”

2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko powinien być zgodny z zakresem określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), z wyłączeniem wymogów art. 66 ust. 1 pkt. 16 ww. ustawy w zakresie dot. przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

Raport  powinien zatem zawierać:

1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a)  charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji lub użytkowania,

b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c)  przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami;

4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

5) opis analizowanych wariantów, w tym:

a)  wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

a)  ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c)  dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

e)  wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a)  istnienia przedsięwzięcia,

b) wykorzystywania zasobów środowiska,

c)  emisji;

9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

a)określenie założeń do:
– ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,
– programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,
b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych
i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

16) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

17) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu;

18) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

19) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

-        Informacje, o których mowa w w/w punktach od 4 do 8 raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.  

-        Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

 

W raporcie należy uwzględnić ewentualne nakładanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się w otoczeniu planowanego przedsięwzięcia.

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko należy przedłożyć w trzech egzemplarzach wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

 

U z a s a d n i e n i e

Pan Joachim Koch zam. ul. Przedborowska 7, Ostrożnica, 47-280 Pawłowiczki wystąpił z wnioskiem z dnia 17. 04. 2012r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia   polegającego na Hodowli trzody chlewnej prowadzonej na głębokiej ściółce przy wentylacji grawitacyjnej na działce 35/33 w miejscowości Wysoka, gmina Branice”

Inwestycja przewidywana jest do realizacji na terenie miejscowości Wysoka, gmina Branice dla której gmina nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

W związku z powyższym Wójt Gminy Branice wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację tego przedsięwzięcia i wystąpił do organów współdziałających.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 103 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) - chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli działalność ta prowadzona będzie: a) w odległości mniejszej niż 100 m od następujących terenów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone: - mieszkaniowych, - innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, - zurbanizowanych niezabudowanych, - rekreacyjno-wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych,(…)

 

Wójt Gminy Branice wypełniając dyspozycję art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawyz dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) pismem z dnia 26.04.2012r. znak OŚ.6220.2-3.2012 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz pismem z dnia 26.04.2012r. znak OŚ.6220.2-3.2012 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głubczycach o wydanie opinii odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - o określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Pismem NZ/MB-4325-06/12 z dnia 14. 05. 2012 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach postanowił ustalić dla wnioskodawcy konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie ustawowym. Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr WOOŚ.4241.146.2012.WL w dniu 01.06.2012r. wydał postanowienie, w którym wyraził opinię, iż dla powyższego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działki nr 35/33, obręb Wysoka o powierzchni 3,0088 ha. Dla terenu realizacji inwestycji brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W otoczeniu terenu przedsięwzięcia zlokalizowane są:

 • od strony północno-zachodniej i północnej - tereny rolne oraz tereny zabudowy zagrodowej,
 • od strony wschodniej - tereny rolne,
 • od strony południowej i południowo-zachodniej – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Najbliższe tereny zabudowy chronionej ze względu na hałas (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej) zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie (w kierunku południowym) oraz w odległości ok. 45 m (w kierunku południowo-zachodnim) od terenu przedsięwzięcia.

Na terenie przedsięwzięcia znajdują się obiekty, które były wykorzystywane do hodowli bydła: 4 budynki obór (łącznie na 441 stanowisk), budynek magazynu zbożowego, zbiornik na gnojówkę, 3-komorowe silosy.

Przedsięwzięcie będzie polegać na hodowli trzody chlewnej w ilości poniżej 210 DJP (tj. poniżej 1500 tuczników). Hodowla trzody chlewnej będzie odbywała się na głębokiej ściółce (dościelanie słomy). Obornik będzie usuwany z chlewni po skończonym cyklu tuczu (po około 3 miesiącach), a następnie wykorzystany będzie jako nawóz naturalny na polach uprawnych. Wentylacja obór będzie grawitacyjna. Pasza w formie granulatu dostarczana będzie paszociągiem do karmików.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wykorzystanie zasobów naturalnych, takich jak: woda, piasek.

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego podczas realizacji inwestycji związane będzie z prowadzonymi pracami adaptacyjnymi. Uciążliwości z tym związane będą miała charakter krótkotrwały i ustaną z chwilą zakończenia prac.

Eksploatacja planowanego przedsięwzięcia będzie natomiast powodować znaczący wzrost emisji zanieczyszczeń, w tym odorów, do powietrza z procesu hodowli zwierząt oraz z procesów pomocniczych. Emisja odorów stanowi szczególną uciążliwość dla otoczenia i w przypadku planowanego przedsięwzięcia powoduje konflikty społeczne. Poruszane przez mieszkańców sąsiednich działek problemy w tym zakresie zostaną ocenione na podstawie przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac adaptacyjnych i budowlanych mogą wystąpić uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami, powodowane pracą maszyn. Natomiast podczas eksploatacji planowanego przedsięwzięcia emisja hałasu będzie powodowana głównie pracą pojazdu technologicznego (ładowarki kołowej), oraz ruchem pojazdów transportowych (pojazdy do: przywozu paszy, przewozu trzody, wywozu obornika) po terenie fermy, co może spowodować wzrost uciążliwości akustycznej na terenach chronionych przed hałasem.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie odpadów budowlanych. Odpady powstające podczas realizacji będą magazynowane w wyznaczonych miejscach i przekazywane odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Funkcjonowanie przedsięwzięcia wiązać się będzie z powstawaniem odpadu w postaci padniętych sztuk zwierząt. Odpad ten będzie odbierała firma zajmująca się utylizacją odpadów zwierzęcych w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia.

W wyniku prowadzonej hodowli polegającej na dościelaniu słomy (na głębokiej ściółce) powstanie obornik. Będzie on wykorzystywany jako nawóz naturalny.

Powstające na terenie obiektu ścieki bytowe będą odprowadzane do bezodpływowego zbiornika i wywożone na oczyszczalnię ścieków. Wody odpadowe i roztopowe z dachów i terenów utwardzonych będą odprowadzane na teren własny inwestora .

Realizacja jak i użytkowanie przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powodowały zagrożenia wystąpienia poważnej awarii.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości ok. 1 km od granicy państwa z Republiką Czeską. Najbliżej położone tereny zabudowane na terenie Republiki Czeskiej położone są w odległości ok. 2,5 km od terenu przedsięwzięcia i oddzielone od jego terenu głównie terenami użytkowanymi rolniczo. Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia oraz jego charakter (eksploatacja powoduje lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Planowana inwestycja nie ma powiązań z innymi przedsięwzięciami, w związku z czym nie występuje skumulowane oddziaływanie na środowisko.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, w tym poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ze względu na swoją lokalizację i zakres nie będzie na nie negatywnie oddziaływać.

Ponadto w wyniku analizy przedmiotowego wniosku Organ ustalił, że w bezpośrednim sąsiedztwie, a zarazem w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 1. obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
 2. obszary wybrzeży,
 3. obszary górskie,
 4. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
 5. obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
 6. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
 7. obszary przylegające do jezior,
 8. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Mając jednak na uwadze fakt, że przedsięwzięcie polegające na „hodowli trzody chlewnej prowadzonej na głębokiej ściółce przy wentylacji grawitacyjnej” realizowane na działce o nr ewid. 35/33 w obrębie Wysoka, może na etapie eksploatacji pogorszyć stan powietrza w otoczeniu zakładu, zwłaszcza ze względu na emisję substancji odorowych, a także powodować zanieczyszczenie wód podziemnych i ziemi, niniejszym wydano postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ustalając zakres raportu zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z wyłączeniem wymogów art. 66 ust. 1 pkt. 16 ww. ustawy w zakresie dot. przedstawienia propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie budowy i eksploatacji na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

 

   W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie…“ zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

Wobec powyższego, na każdym etapie postępowania, strony były powiadamiane o czynnościach podejmowanych przez tut. organ oraz o możliwości zapoznawania się z aktami gromadzonymi w trakcie postępowania a także zgłaszania ewentualnych uwag lub zastrzeżeń poprzez zamieszczanie stosownych zawiadomień i obwieszczeń:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wysoka
- na stronie internetowej Urzędu Gminy Branice: www.branice.pl
- na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

W trakcie prowadzonego postępowania wpłynęły pisma mieszkańców osiedla w Wysokiej w sprawie sprzeciwu wobec realizacji przedsięwzięcia.

Raport o oddziaływaniu na środowisko pozwoli dokonać szczegółowej analizy i oceny:
- oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko oraz zdrowie i warunki życia ludzi,
- możliwości oraz sposobów zapobiegania i ograniczania negatywnego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Branice w terminie 7 dni od daty jego doręczenia - (art. 65 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art.141 § 1 i 2 Kpa.).

 

Wójt Gminy Branice
Maria Krompiec

 

Otrzymują:

 1. Joachim Koch
  ul. Przedborowska 7, Ostrożnica, 47-280 Pawłowiczki
 2. Gospodarstwo Rolne Michałkowice Matejka sp. j.
  ul. Ks. Rudzkiego 7, 45-631 Opole
 3. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach, ul. Mickiewicza 1b, 48-100 Głubczyce
 2. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu , ul. Obrońców Stalingradu 66, 45- 512 Opole 

 

 

 

Postanowienie umieszczono:

- tablica ogłoszeń w miejscowości Wysoka
- tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Branice
- strona internetowa Urzędu Gminy Branice www.branice.pl
- artykuł na łamach prasy lokalnej „Informator Branicki”

Projekt i realizacja: netkoncept.com
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera

Prev